Анализ на платежоспособността на фирма

АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТАУвод

Анализът на финансово – икономическото състояние на дадена икономическа единица е важен аспект от управленската дейност, защото той подпомага другите основни управленски функции - планиране, отчитане и контрол. По своята същност, под анализ се има предвид процес на разчленяване на финансовата система на дадено предприятие на съставните му елементи и изучаване на причинно - следствените връзки и зависимости между тях.


Същността и съдържанието на финансовия анализ представляват система от специални научни знания, свързани с изследването на икономически процеси и явления в тяхната взаимна връзка и последователност, формиращи се под влиянието на обективни и субективни фактори за предприятието.


Характерни особености на финансовия анализ:


1) Финансовият анализ е преди всички икономически анализ, защото неговото изследване е насочено конкретно към икономическата действителност.


2) Комплексност, систематичност и широко използване на компютърна техника във финансовия анализ. Комплексността и систематичността издигат научното равнище на анализа, а използването на компютърна техника води до рационализиране на икономическата практика.


3) Пряко и непосредствено отношение на финансовия анализ към вътрешно-фирменото планиране на дейността на предприятието и към съставянето на реално обосновани бизнес планове. Затова всяко планиране е съпътствано от анализ и оценка на изпълнението на показателите заложени в плана.

4) Посредством финансовия анализ се разкриват причинно-следствените връзки, което води до изучаване на вътрешната същност на икономическите


Други реферати:
Алберт Айнщайн
Кристали-физика (пищов)
Магнитно поле на СП
Механика и динамика
Механична система


Изтегли рефератаМеханична система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия