Анализ на платежоспособността на фирма

процеси и явления в предприятието. Това означава, че чрез финансовия анализ се разкриват причините повлияли положително или отрицателно върху изменението на икономическите показатели. Причините в анализа се наричат фактори влияещи върху изменението на показателите.


5) Чрез финансовия анализ се определят основни тенденции и закономерности в развитието на дейността на предприятието. Чрез тенденциите и закономерностите се обосновават и правилните управленски решения за регулиране дейността на предприятието.

Финансово -икономическото състояние може да се разгледа в различни аспекти - например към определен период, в сравнение с изминали периоди и пр. Също така, целесъобразно е провеждането на анализ, свързан с отделни параметри на дейността на предприятието - например анализ на приходите и разходите, с цел установяване на динамиката им и на тяхното отражение върху постигнатия финансов резултат, анализ на капиталовата структура и т.н. Важността на анализа като елемент от финансовото управление на предприятието определя актуалността на настоящата тема.


Тезата на изследването гласи, че платежоспособността е основен показател за оценка на дългосрочната способност на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер, а рентабилността е основа за ефективността на фирмата. Обект на изследването е финансовото състояние на фирмата. Предмет на изследването е способността на фирмата за обслужване на задълженията с външен характер, както и възможностите за генериране на положителен /ефективен/ резултат.
Теоретична част

Платежоспособността е понятие, чрез което се характеризира способността


Други реферати:
Изграждане на база данни за продажба на офис техника и аксесоари
Изследване сигурността на Windows 2003, в условията на структорна инфрасреда
Интернет като бизнесинструмент и среда за web-базирани приложения
Информационни табла, индикатори, дисплеи и екрани
Компютърна защита


Изтегли рефератаКомпютърна защита - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия