Анализ на платежоспособността на фирма

на фирмата да покрива всички предявени към нея задължения и плащания.


Платежоспособността на предприятието зависи от:

- наличните средства;

- другите активи, чрез които може да се покрият задълженията на предприятието;

- размера на самите задължения;

- съотношение на задълженията в имуществената и капиталовата структура на предприятието и пр.


В най – общ план, платежоспособността може да бъде дългосрочна - ако става въпрос за дългосрочни задължения и краткосрочна - ако става въпрос за покриване на задължения в рамките на един отчетен период.


Платежоспособността е важен фактор за финансовия мениджмънт, защото:

чрез нея, предприятието гради имидж на коректен партньор;

 • действа законосъобразно;

 • не е принудено да заплаща лихви за забави и други.


 • Когато фирмата спре плащанията или изпадне в свръх задлъжнялост законът предполага нейната неплатежоспособност, което е предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност. Видно е, че проблемите на платежоспособността и показателите за измерването й, и от юридическа, и от икономическа гледна точка имат свое самостоятелно съществуване и важност за фирмата.


  В много случаи предприятието набелязва много цели в резултат на принуда отвън или отвътре, която предполага истински ограничения на свободата му на действие. Всяко предприятие има множество цели, които са


  Други реферати:
  Публични финанси-пищови
  Пари и банково дело-тест
  Разделяй и владей
  Пари и парично обръщение
  Първичен пазар на ценни книжа


  Изтегли реферата  Първичен пазар на ценни книжа - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия