Анализ на платежоспособността на фирма

степенувани йерархично, тъй като определени цели имат приоритет над други или изпълнението на дадени цели би довело до постигане на по-висши такива.


Съществуват моменти в практиката обаче, когато предприятието изпада в затруднение и не може да реализира набелязаните цели. Под предприятие в затруднение, съобразно законодателството на страната се има предвид предприятие, за което е налице един от следните критерии:


а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;


б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;


в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.


Конкретните показатели, които се използват за характеризиране на платежоспособността са следните:

- коефициент на обща платежоспособност (Net Worth to Total Debt) - Коп;

- коефициент на дългосрочна платежоспособност (Equity to Long Term Debt) - Кдп;

- коефициент на краткосрочна платежоспособност - Ккп;

- коефициент на собственост (Equity Ratio) - Кс;

- коефициенти на покриване на дълга (Debt Coverage) или на лихвите по кредити (брутен и нетен) - Кл1 и Кл2.Изчисляването на показателите става по следния начин:


Други реферати:
Оперативен план за производство на текстилни изделия
Основи на управлението-Вътрешна среда на организацията
Проектиране на организационна структура
Мениджмънт на персонала
Курсова работа по производствени технологии


Изтегли рефератаКурсова работа по производствени технологии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия