Анализ на платежоспособността на фирма

собствен капитал

Коп = -------------------------------------

обща задлъжнялост


собствен капитал

Кдп = ----------------------------------------

дългосрочна задлъжнялост

собствен капитал

Ккп = -----------------------------------------

краткосрочна задлъжнялост

Препоръчителните стойности на първия коефициент са около 2, на следващите два над 2, а на Кс, който е във връзка с предходните - около 2/3. От гледна точка на кредиторите на фирмата те винаги следва да бъдат с по-високи стойности, поради факта че собствения капитал служи за тяхното удовлетворяване при фалит на предприятието.


Съществува коефициент на текуща и на критична платежоспособност.

коефициент на текуща платежоспособност:

ТА

ТП

Където:

ТА – текущи активи

ТП – текущи пасиви


Този показател характеризира степента, в която претенциите по задълженията и краткосрочните кредити могат да бъдат покрити с краткотрайните активи на фирмата. Коефициентът характеризира


Други реферати:
Контраразузнаване
Противопожарна защита на “Елпром трафо–СН” АД гр. Кюстендил
Научна иновационна политика на Германия
Политическия имидж
Преходът в българското общество


Изтегли рефератаПреходът в българското общество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия