АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

ТЕМА 2/ ЗАНЯТИЕ 1

АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА.

Атмосферното замърсяване, смятано до неотдавна за локален градско-промишлен проблем,влияещ неблагоприятно върху човешкото здраве, сега е остър глобален проблем с многобройни измерения.

По време на преноса в атмосферата емисиите от серни и азотни оксиди и въглеводороди претърпяват сложни физико-химични реакции, които формират киселинни валежи, амониеви соли и озон.

Те падат върху Земята понякога на хиляди километри от мястото на тяхното изхвърляне и увреждат растителността, замърсяват земите и водите, корозират материални ценности и унищожават културни и исторически паметници, като загубите се оценяват на милиарди долари.

Заводските комини бълват в атмосферата всекидневно хиляди тонове отровни газове, прах, пепел, по отходните канали в реките нахлуват хиляди тонове отровни химикали и отпадъчни течности.

В атмосферата се изхвърлят годишно повече от 200 милиона тона въглеродни оксиди, 50 млн тона въглеводороди, 146 млн тона серен диоксид, 53 млн. тона азотни оксиди.

Животът на планетата е възможен само при наличието на въздушна среда.Тази въздушна среда в нашия случай се нарича атмосфера и тя представлява газовата обвивка на земното кълбо. Думата „атмосфера“ има гръцки произход (от „атмос“ - пара, и „сфера“ - кълбо). От една страна атмосферата непрекъснато влияе на човека, а от друга тя непрестанно се променя, вследствие на човешката(антропогенна) дейност.

Въздухът, влизащ в състава на атмосферата, представлява смес от различни газове, които не влизат в химични реакции помежду си, затова сместа често се нарича механична. Съставът на въздуха близо до земната повърхност е определен с голяма точност. Наред с главните газове (азот, кислород и аргон) в механичната смес участват и други газообразни примеси с много по-малка концентрация.

Азота е химично неактивен. Въпреки, че е основна съставна част от въздуха, той не оказва непосредствено влияние върху организмите. Основното значение на азота е ролята му в изграждането на органични съединения след усвояването му от микроорганизмите и растенията. Важна е и ролята му като разредител на кислорода, вдишването на който в чист вид е опасно за човешкия живот.

АТМОСФЕРА. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА.

Поради различните свойства и явления, които се наблюдават в атмосферата, тя се разделя на няколко слоя:


Други реферати:
Недовършеност на идеята обслужване на едно гише
Нашествие на хардуерните хобити
Маркетингови цели на туристическа агенция
Маркетингова дейност на фирма, оперираща на българския пазар
Сравнение на предлагани онлайн банкови услуги


Изтегли рефератаСравнение на предлагани онлайн банкови услуги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия