База данни

Бази от Данни

В ежедневието си всички хора използват събрана и класифицирана по определени признаци информация. Телефонният указател, каталог с видеокасетите , кварталната видеотека или дневник на класа в училище са бази от данни. За съжаление у нас в повечето в повечето случаи тези бази от данни са на хартиен носител и не могат да се обработват автоматизирано.

Бази от данни като термин в информационните нологии възниква през 60-те години, когато се създават първите системи за управление на бази от данни съхранени на електронен носител. Данните се съхраняват във вид на файлове, в които информацията е разделена на записи, всеки от които се състои от едно или повече полета.

Системите за управление на бази от данни (СУБД) са програмите, чрез които се създават базите от данни, осигурява се бърз достъп за търсене и обновя­ване на информацията, осигурява се секретността, дос­товерността и минималното дублиране на данни. При мрежово базираните бази от данни е важно да бъде осигурен безконфликтен и бърз многопотребителски достъп до данните.

При големите бази от данни, каквито например из­ползват авиокомпаниите за резервация на билети, много потребители трябва да могат да обработват информа­цията бързо и по всяко време. Освен това някои големи компании предпочитат да създават отделни файлове, които обаче съдържат свързана информация и често дублираща се в други файлове.СУБД осигуряват едновременното обновяване на свързаните и дублираните данни.

Информацията в базите от данни е много разнообразна: текстова информация; числова информация -статистики, таблици; технически характеристики на обекти и др. Мултимедийните бази от данни наред с текстова информация съдържат още звук, графика и ведео. Това голямо разнообразие на типа информация в базите от данни произтича от разнообразните области на приложение: управление на фирми и организации, медицината, науката и образованието и други сфери на обществения живот, Научни работници, медици, прависти и финансисти ежедневно използват бази от данни за получаване на бърз селективен достъп до актуализирана информация. Чрез заявки за търсене всеки ръководител на фирма или счетоводител може да получи бърз достъп до последните изменения на конкретен нормативен документ. За да се зададе заявка към СУБД, не е нужно да се познава езика, с който работи съответната система. Дори и сложни заявки могат да се конструират само с щраквания с мишката върху имена на полета и логически оператори, с които се построява заявката.

Създаването на база. от данни не е толкова лесно колкото използването им. При повечето СУБД се изпол ва специализиран програмен език.

Най-популярните системи за управление на база от данни са Ассеss, Огас1е, Paradox , Dbase, Foxpro, Cliper, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server и др. Някои от тези програми са потребителски ориентирани програмни среди, а други са по-скоро езици за създаване на бази от данни.

Наред с големите СУБД съществуват и програмни приложения, които са част от интегриран програмен продукт като MS Works .


Други реферати:
Видове балансови изменения под влияние на стопанските операции
Инвентаризиране, оценяване и калкулиране
Документи и счетоводни записвания при отчитане на приходите в застрахователните дружества
Методи за изследване динамиката на разходите
Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици и клиенти в предприятията


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане на разчетите с доставчици и клиенти в предприятията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия