Бъдещето на Европейската интеграцияБЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
След падането на Берлинската стена през 1989 г. Европейската общност бързо установи дипломатически отношения със страните от Централна и Източна Европа, премахна дългогодишните квоти за внос върху редица продукти, разшири Общата система от преференции и за няколко години сключи търговски споразумения за сътрудничество с България, бившата Чехословакия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словения. Програмата Фар на ЕС, създадена през 1989 г. започна да осигурява финансова подкрепа за усилията на страните да реформират и възстановят своите икономики.

През 1990 г. Европейската общност и нейните членове сключиха Споразумения за асоциирано партньорство със страните от Централна и Източна Европа. Европейската общност бе установила подобни Споразумения за асоциирано партньорство с Турция (1963), Малта (1970) и Кипър (1972). С Турция митническия съюз влезе в сила през декември 1995 г.

Основните критерии за разширяване бяха дефинирани в Договора от Рим и в Договора на Европейския съюз, наречен още Договор от Амстердам.Разширението.

Разширяването на ЕС има положително влияние върху страните-кандидатки. На първо място то ще премахне противоречията, които все още съществуват в Европа след Втората световна война, ще засили концентрацията на единния пазар. По-голям и по-конкурентен пазар ще бъде в полза на потребителя, но така също ще подсили позициите на ЕС на световното поле.

Разширяването се очаква да допринесе за тласък в икономическия растеж и просперитет на новоприетите държави. Търговията между новите страни-членки и страните от ЕС, както и между самите новоприсъединили се страни ще нарасне поради отпадането на митата и нетарифните бариери. Производителността на труда би трябвало да се увеличи след преместването на работната сила от по-трудоемките сектори към сектори, изискващи повече интелектуални умения и познания; и с по-ниски разходи на труд и допълнителен процес на приватизация, новите държави все още ще бъдат привлекателни за инвеститорите. Пълното въвеждане на правото на ЕС, по-високите инвестиции в материални активи и човешки ресурси, както и в научна и развойна дейност също би трябвало да допринесат за по-добрата производителност.

Въпреки общия положителен ефект върху страните-кандидатки, все пак едни ще бъдат по-облагодетелствани от други. Положителен резултат ще има само тогава, когато усилията се насочат към правилно въвеждане и спазване на новите правила в секторите, където има най-голяма нужда това да се извърши. Отварянето на пазарите има особено тежко влияние върху малките предприятия и то в традиционните производства. Непрекъснато трябва да се имат предвид техните специфични изисквания. Ето защо ЕС и страните кандидатки са изработили инструменти, с които да


Други реферати:
Търговско право-търговски сделки
Търговското право като правен отрасъл
Финансово право
Финансово право, източници, финансови правни норми
Финансово право-Мутафов


Изтегли рефератаФинансово право-Мутафов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия