CAN мрежи. Общи сведения. Протокол в CAN мрежите


8. CAN мрежи. Общи сведения. Протокол в CAN мрежите


Controller Area Network (CAN bus) е сериен интерфейс за предаване на данни в реално време със скорост до един мегабит за секунда и има отлични възможности за корекция на грешки.

CAN първоначално беше разработена от германската компания Robert Bosch през 1980г. за употреба в автомобилната индустрия за осъществяване на ефективна шина за връзки на електронни компоненти вградени в автомобилите, а също така и като евтина алтернатива на сложните, тежки и скъпи проводникови връзки между всички подсистеми на автомобила (управление на главния двигател, прозорци и други). Автомобилната индустрия продължава да използва CAN, но поради доказаните високи качества на надеждност и предаване на информацията, сега се използва и в други части на промищлеността.

CAN са стандартизирани и имат ISO 11898 за високоскоростно предаване на информация и ISO 11519 за нискоскоростни приложения. CAN контролерите се разработват като интерфейсни адаптери от много фирми производители на полупроводникови техники ( OKI, MICROCHIP, MOTOROLA).

Връзката става по двупроводна линия. Данните излъчени от CAN се изпращат едновременно по шината към всички останали приемници, а не както в другите стандарти до приемник с предварително зададен адрес. Съдържанието на съобщението е кодирано със специален и характерен за CAN мрежата идентификатор, който носи информация какво се предава с това съобщение (t, P, F). Всички приемници приемат информацията и всеки извършва тест на идентификатора за да определи какво се съдържа в това съобщение. Ако това съобщение е подходящо за този приемник (съответства на нуждите му) то се приема от приемника и се обработва, ако ли не то се пропуска. Идентификатора съдържа също информация за приоритета на съобщението, който може да бъде градиран най-малко с две степени – висок, нисък или приоритет по нива, ако CAN са много. Предаването на информацията става от двупроводна шина състояща се от усукани проводници, които според условията на работа са екранирани или неекранирани. Стандарта допуска използването на телефонна линия, ако смущенията индуктирани там не са много високи.

CAN мрежата се характеризира с много висока гъвкавост, което означава, че към вече съществуваща мрежа могат да се включват както нови предаватели така и нови приемници без да се налага да се правят нови допълнителни промени в хардуера или софтуера на съществуващата CAN мрежа.

CAN изполва Non Return to Zero (NRZ) за кодиране на данни. Употребата на NRZ кодиране осигурява сбити съобщения с минимално число на преходи и незначително влияние от външни смущения.

В CAN мрежите приоритет получават тези параметри който се изменят по бързо от други. Така например оборотите на автомобилен двигател ще се изменят с по-голяма честота от неговата температура. За да се определи приоритета на някои параметър пред друг, CAN използва установения метод Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detect (CSMA/CD). Приоритета на CAN съобщението е решено чрез цифровата стойност на идентификатора, която е въведена през първоначалната фаза на проектиране на системата. Идентификатора с най-ниската цифрова стойност има най-голям приоритет.

В CAN системите информацията се предава и приема във форма наречена Message Frame, която носи данните от един възел наречен предавател до един или повече възли наречени приемници. Протокола на CAN мрежите също е стандартизиран


Други реферати:
Тест по български език
Тест по български език-входно ниво
Тест по БЕЛ
Тест по български език и литература
Една българка-Баба Илийца по пътя на доброто


Изтегли рефератаЕдна българка-Баба Илийца по пътя на доброто - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия