Еластичност на търсенето и предлагането

Ц-промяна на цената на продукта.

Има строго определена система от фактори, влияещи на еластичността на търсенето. По важни от тях са :

-Степента на заменяемост на продукта влияе правопропорционално на еластичността;

-Относителният дял на разходите за този продукт в общия обем на разходите на потребителя също влияе пропорционално;

-Продуктите, задоволяващи жизнени потребности са с нееластично търсене, а тези от ниво лукс са с еластично търсене;

-Факторът време влияе, като в по-голям времеви интервал на търсене еластичността е по-голяма.

Различават се крайно нееластични продукти, напр.наркотици, и на съвършено еластични – ползване на такси.

Ценовата еластичност на търсенето Ет има голямо приложение в икономическата практика, напр. :

1)Еластичността на търсенето на продуктите следва да се отчита при определянето на нивото на доходите на населението (заплатите), като се гарантира достъп до жизненонеобходимите прокути;

2)Тъй като селскостопанската продукция е с ниска степен на елестичност на търсене, поради което голям излишък от нея може да се окаже неизгоден за икономиката;

3)От внедряването на постиженията на научно-техническия прогрес намалява заетостта, но тя може да се компенсира по веригата „увеличена производителност – по-голям обем продукция – намалени цени – повишено търсене – допълнителна заетост”.

4)Еластичността следва да се отчита при данъчната политика, тъй като косвените данъци се калкулират в цените на продуктите;

5)Превантивните действия оказват най-силен ефект в борбата с наркоманията – ограниченото предлагане повишава цените, но не намалява търсенето.

Концепцията за еластичността по аналогичен начин се прилага и за предлагането. Коефициентът се означава с Еп. Тук важно е времето, с което разполагат производителите, за да реагират на промените на цените. Различават се три вида времеви интервали : 1)много кратък пазарен период-производителят няма никакво време да реагира; 2)краткосрочен период-производствените мощности не се променят, но при промяна може да се прояви някаква еластичност; 3)дългосрочен период-еластичността се проявява напълно.

Освен ценова еластичност, в икономиката се проявяват и други видове еластичност, като напр.: 1)еластичност спрямо дохода; 2)кръстосана еластичност – когато търсенето или предлагането на даден продукт се изменя при промяната на цената на друг продукт, напр. двойката „бензин-автомобили”.Тема 8

Макроикономически кръгооборот и измерители.


Други реферати:
Методи за проектиране на цифрови филтри
Надеждност и сигурност на комуникационната и осигурителна техника
Въведение в интегралните схеми
Данни Специфика за предаването на данни
Видове орбити и методи за извеждане на сателити


Изтегли рефератаВидове орбити и методи за извеждане на сателити - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия