Еластичност на търсенето и предлагането

Ц-промяна на цената на продукта.

Има строго определена система от фактори, влияещи на еластичността на търсенето. По важни от тях са :

-Степента на заменяемост на продукта влияе правопропорционално на еластичността;

-Относителният дял на разходите за този продукт в общия обем на разходите на потребителя също влияе пропорционално;

-Продуктите, задоволяващи жизнени потребности са с нееластично търсене, а тези от ниво лукс са с еластично търсене;

-Факторът време влияе, като в по-голям времеви интервал на търсене еластичността е по-голяма.

Различават се крайно нееластични продукти, напр.наркотици, и на съвършено еластични – ползване на такси.

Ценовата еластичност на търсенето Ет има голямо приложение в икономическата практика, напр. :

1)Еластичността на търсенето на продуктите следва да се отчита при определянето на нивото на доходите на населението (заплатите), като се гарантира достъп до жизненонеобходимите прокути;

2)Тъй като селскостопанската продукция е с ниска степен на елестичност на търсене, поради което голям излишък от нея може да се окаже неизгоден за икономиката;

3)От внедряването на постиженията на научно-техническия прогрес намалява заетостта, но тя може да се компенсира по веригата „увеличена производителност – по-голям обем продукция – намалени цени – повишено търсене – допълнителна заетост”.

4)Еластичността следва да се отчита при данъчната политика, тъй като косвените данъци се калкулират в цените на продуктите;

5)Превантивните действия оказват най-силен ефект в борбата с наркоманията – ограниченото предлагане повишава цените, но не намалява търсенето.

Концепцията за еластичността по аналогичен начин се прилага и за предлагането. Коефициентът се означава с Еп. Тук важно е времето, с което разполагат производителите, за да реагират на промените на цените. Различават се три вида времеви интервали : 1)много кратък пазарен период-производителят няма никакво време да реагира; 2)краткосрочен период-производствените мощности не се променят, но при промяна може да се прояви някаква еластичност; 3)дългосрочен период-еластичността се проявява напълно.

Освен ценова еластичност, в икономиката се проявяват и други видове еластичност, като напр.: 1)еластичност спрямо дохода; 2)кръстосана еластичност – когато търсенето или предлагането на даден продукт се изменя при промяната на цената на друг продукт, напр. двойката „бензин-автомобили”.Тема 8

Макроикономически кръгооборот и измерители.


Други реферати:
The Manhattan Project and the Effects of the Atomic Bomb.
The trip to the new england colonies
Tolerance and pluralism as indivisible elements in the promotion and protection of human rights
Dublin
Egyptian mythology.


Изтегли рефератаEgyptian mythology. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия