Електронни телефонни апарати

разговорна схема с управление на захранването, номеронабирателна схема, бутонен блок, електронен ключ. Съкращенията в схемата имат следното значение: S1.1 и S1.2 - контакти на апаратния комутатор; R - ограничителен резистор; DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) - двутонално многочестотно номеронабиране; PD (Pulse Dialing) - импулсно померонабиране; mute - изключване.

На фиг. 3 е показана принципната схема на SP100.

Сигналното устройство U1 е реализирано с интегрална схема LS1240A. Схемата се характеризира с малък ток на потребление, което позволява паралелно включване на четири телефонни апарата. На фиг. 4 с дадена структурната схема на LS1240A. Схемата притежава вграден диоден мост със стабилитрони за защита от опасни напрежения и прагова схема с хистерезис. Абонатната линия е включена към изводи 1 и 8


Фиг. 3. Принципна схема па автоматичен телефонен апарат тип ,SP 100

(LINE1 и LINE2) на U1. Последователно свързаните кондензатор и резистор R5 (фиг. 3) служат за постигане на необходимия входен импеданс, който по техническите изисквания на Комитета по пощи и далекосъобщения за електронно повиквателно устройство трябва да бъде над 8 k за честота 25 Hz. Кондензаторът С10 също така служи да не пропуска постоянния ток през сигналното устройство. Сигналът за повикване се подава от изходен усилвател на пиезоелектрически преобразувател, който е свързан към изводи 2 (СОМ) и 5 (BUZZER). Честотата на основния сигнал и честотата на превключванията се определят с помощта на външни компоненти. Посредством ключ S3 (фиг. 3) резисторите R1 и R13 могат да се превключват към изводи 4 (SRCC) на LS1240A за определяне честотата на основния сигнал. Ключ S2 е за регулиране силата на повиквателния сигнал. Кондензатор С5, който е свързан към извод З (OFRC), служи за определяне честотата на превключване на сигнала. Захранващото напрежение за схемата се получава от повиквателния сигнал, идващ от абонатната линия. Свързваният към извод 7 (RC) кондензатор С2 изглажда пулсациите на токоизправителя, реализиран чрез диодния мост на схемата U1.


Други реферати:
ИСТ-1 (Информационни системи и технологии)
Информатика-втора част
Информатика
Информационни технологии
Информационни системи


Изтегли рефератаИнформационни системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия