Елементи на HTML

Упражнение I - HTML

Елементи на HTML

HTML документ е текстов файл, съдържащ:

  • Обикновен текст;

  • Команди (тагове);

  • Атрибути;

Когато се разглежда кода на HTML-страницата се вижда, че командите на езика лесно се различават от обикновения текст – разликата се състои в това, че всички команди на HTML са затворени в ъглови скоби: < и >. Обиковения текст е разположен в пространството между командите.

Повечето команди в HTML притежават различен брой атрибути. На повечето атрибути се задават някакви стойности.

<команда атрибут = "стойност" атрибут = "стойност" ...>

Kомандите на езика почти във всички случаи са обединени по двойки - една начална и една крайна команди, като началната команда задава началото на някакъв ефект и е затворена между скобите < и >, а крайната команда задава край на ефекта, предизвикан от началната команда и представлява същата дума, изписана също между скобите < и >, но с наклонена надясно черта отпред: /.

Например, началото на един HTML-документ е командата

<html>,

А края на HTML-документа е командата

</html>.


В езика HTML командите се наричат "тагове". Таговете могат да се задават с малки или с големи букви или с малки и големи едновременно.


Работна среда за създаване на HTML-документ

За да създадете HTML-страница ви е нужен текстов редактор(напр.Notepad).

След като отворите Notepad напишете в него следното:

<html>University of Rousse-IIT</html>

Запазете файла като index.html, след което може да я отворите с браузър.


Таг за коментар

<!-- Тук може да се напише коментар, който няма да повлияе на HTML-документа -->


Структура на HTML-документ и правила за влагане на тагове


<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Тук се разполага заглавна информация</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Тук се разполага тялото на документа

</BODY>

</HTML>Други реферати:
Видове пенсии от държавното обществено осигуряване
Анализ на пазарните множители на публични компании
Някои регулации оформящи единно европейско финансово пространство
Данъчни системи. Данъчна система на РБългария
Холдингови структури


Изтегли рефератаХолдингови структури - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия