Финанси-същност и значение на държавния бюджет


38. Същност и значение на държавния бюджет. Принципи за иаграждане. Видове бюджети. Бюджетна система. Извънбюджетни фондове. Бюджетът е мястото, хазната, където се събират държав­ите приходи и откъдето се извършват държавните разходи. В бюджета се отразяват всички осо­бености на финансовото стопанство на държавата - предвижда­нето на приходите, планираната реализация на разходите, тях­ното изравняване и евентуална икономия, поддържането на важни за държавата отрасли и постигането на определени полити­чески или социални цели. От правна гледна точка бюджетът може да бъде закон или законодателен акт. Това зависи от правомощията на двата ор­гана на държавна власт - законодателна и изпълнителна. Когато бюджетът се гласува от парламента и парламен­тът има право да внася в него изменения, тогава той става закон. В обратния случай - когато правомощията на правителст­вото са по-големи, тогава бюджетът е законодателен акт. В Бъл­гария бюджетът се гласува със Закон за държавния бюджет, с което изпълнението му става .задължително. От сошшлно-икономическаа гледна точка бюджетът е ос­новният държавен финансов план, чрез който се предвиждат очакваните приходи, които ще постъпят в разпореждане па дър­жавата, и се разпределят необходимите разходи за осъществява­не на нейните цели. Той съсредоточава онази част от БВП, коя­то е предназначена за финансиране на дейности от общодър­жавно предназначение. Бюджетът може да се разглежда от политическа гледна точ­ка като финансов израз на политиката на правителството на дадена страна. Само в бюджета може да се види обединеното мне­ние за сферата на дейност и характера на правителствената ак­тивност и само тук могат да бъдат различени финансовите на­соки, които правителството планира да предприеме. От фнпинсаво-икономическа гледна точка бюджетът може да бъде представен като съвкупност от таблици и цифри, които от­разяват приходите н разходите на отделните звена. Т.е. таблици­те имат две страни - приходна и разходна. Бюджетът с и средство за контрол и отчетност, за предоставяне на права и носене на отговорности. 3. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета. За да може бюджетът да изпълнява пълноценно своята роля, при съставянето, изграждането и изпълнението му. трябва да се спазват някои принципи: • Бюджетът да е максимално прозрачен за населението, да могат да се следят мотивите и действията на пранителството, затова трябва да се спазва принципът на публичността. От една страна спазването на този принцип изисква публикуване­то на приетия бюджет в Държавен вестник, за да може общество­то да се запознае с разпределението на средствата. От друга стра­на, в по-ранен стадий, за да бъдат ясни мотивите на това разп­ределение, средствата за масова информация трябва да отразя­ват дебатите в парламента при приемането на отделните члено­ве и клаузи във финансовия документ. • Принципът за яснота на бюджета допълва първия прин­цип. Бюджетът трябва да е ясен и разбираем. Така обществото ще може по-лесно да прецени дали правителството си е свърши­ло добре работата. • При приемането на бюджета в него трябва да са вклю­чени всички приходи и всички разходи, касаещи изпьлненнето на правителствената програма. това е принципът за пълнота на бюджета. • Специализация на бюджета. По определени характерис­тики разходната част на бюджета се подразделя на групи, разде­ли, дейности и параграфи, като параграфите са последното под­разделение. В тях се посочват паричните суми, които на практи­ка определят в каква степен могат да бъдат финансирани и най-дребните нужди. По този начин парламентът поставя граници и контролира правителствената дейност. • Принципът за реалност изисква и приходите, и разходи­те на бюджета да бъдат икономически обосновани и в най-голя­ма степен да отговарят на действителното състояние на иконо­миката. • Близък до него е принципът на точността на бюджета -той изисква приходите и разходите да бъдат възможно най-точ­но изчислени и предвидени. • За една стабилна и добре работеща икономика е много важна балансираността на нейния бюджет. Принципът на бюджетното балансиране гласи, че чрез бюджета не биха могли да бъдат предвидени повече разходи, отколкото стоящите на раз­положение за тяхното покриване вероятно реализируеми прихо­ди, т. е. бюджетът не трябва да приключва с дефицит. Той тряб­ва така да е съставен, че предвидените разходи, като размер, да се вместват в сумата на очакваните приходи.За набирано на необходимите сред­ства трябиа или да се увеличи размерът на събираните данъци. което ще доведе до недоволство в населението, или централната банка да пусне допълнително количество пари в обращеиие, ко­ето тук води до риск от инфлация. Третият вариант е държавни­ят кредит, но той реално е временно решение, защото събраните средства впоследствие трябва да се връщат и то с лихвите. • Принципът за единство на бюджета се появява в проти­вовес на старото фондово начало вън финансите, когато всеки отделен приход е имал и конкретно предназначение. Този принцип означава, че е необходимо всички прихо­ди да се събират в една обща държавна хазна и събраната сума да се разпределя според държавните нужди след съответното гла­суване в парламента. • Бюджетът трябва да бъде съставен, разгледан и гласу­ван преди да започне неговото изпълнение, т.е. това е принци­път за предвпрителност. Срокът на действие на гласувания бюджет е 12 месеца (една година), или следващият принцип е принципът на годишност на бюджета. Обикновено бюджетният период съвпада с кален­дарната година - от I януари до 3] декември. 4. Видове бюджети-В зависимост от обхвата на бюджета различаваме: * Държавен бюджет - гласува се със закон от парламента всяка година и обхваща приходите и разходите на държавата. Това е единственото бюджетно звено, с чиито средства се разпо­реждат парламентът и правителството. При недостиг на средст­ва по някой от другите бюджети този недостиг се покрива със субсидия от държавния бюджет. * бюджет на Държавното обществено осигуряване - гла­сува се със закон от парламента всяка година по отношение на общата му величина и структурата на приходите и разходите му. За управлението на фонда се създаде Национален оси­гурителен институт, който отчита своята дейност пред Народ­ното събрание. От началото на 2000 г. задължителното осигуряване се организира чрез няколко фонда. *Бюджети на местните органи на управление - това са общинските бюджети. Те не се гласуват от парламента, а се при­емат на сесия на съответния общински съвет, т.е. те не са закон. Обхващат очакваните приходи й планираните разходи на общи­ната като самоуправително тяло. *Консолидиран държавен бюджет - съвкупност от всички изброени до тук звена. Дава обща информация за средствата, които държавата отделя за една година, за финансиране на така наречените „обществени потребности". Консолидираният бюд­жет не е закон. Той е съвкупност от звена, три от които са закони. * Частни бюджети - това са бюджетите на съответните министерства и ведомства и са съставни части на държавния бюджет, т. е. те не фигурират самостоятелно като първите три бюджета. Тук, освен бюджетите на министерствата, влизат и бюджетите на Съдебната власт, на Сметната палата идр. * Бюджет на Националната здравноосигурителна каса-гласува се със закон от Народното събрание и предвижда прихо­дите и разходите, необходими за издръжка на публичното здра­веопазване. Със средствата по този бюджет се разпорежда здрав­ната каса, която отчита дейността си пред парламента. Този бюджет обаче не фигурира самостоятелно, а като съставна част от държавния бюджет.


Други реферати:
Аржентина-характеристика
Великобритания
Нова Зеландия
Географско положение на България
География на животновъдството в България


Изтегли рефератаГеография на животновъдството в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия