Физика втора част

-Що е трептене (механично трептене)?

Под трептене се разбира всяко периодично изменение или повторение с времето на параметрите на състояние на дадена система.Механичното трептение представлява периодично движение на дадено тяло около определено равновесно положение.

-Що е обощена координата?

Обобщена координата е параметър на системата, която се изменя периодично в процеса на трептене.

-Що е период и честота?

Най-малкият интервал на повторение на стойността на обобщената координата Т се нарича период на трептенето.Броят на трептенията, на повторенията, за единица време f или v се нарича честота на трептене.

-Определете размерността на периода,честотата и кръговата честота на трептенето и дефинирайте единиците за тези величини?

Максималното отклонение от равновесното положение A0=R се нарича амплитуда на хармонично трептене. Величината се нарича фаза на хармон. Трептене.Фи се нарича начална фаза.

-Направете класификация на трептенията по различни критерии?

По степените на свобода- с една или повече; по формата или по закона на трепт.-хармонични и нехармонични; по изменението на амплитудата с времето-незатихващи ,затихващи,нарастващи; по описващите ги ДУ-линейни и нелинейни; по механизма на възникване-свободни или собствени, принудени, автотрептения,параметрични,свързани трептения.

-Що е свободно или собствено трептение?

Свободните трептения възникват след кратко външно въздействие върху системата, при което тя получава опр. количество енергия и се извежда от равновесното състояние.

-Що е принудено трептене?

Принудените трептения възникват и се поддържат под външно периодично въздействие

-Що е автотрептене?

Автотрептенията се поддържат чрез внасяне на енергия от външен източник в определен интервал от периода и се извършват със собствената честота на системата.

-Какво разбирате под свързани трептения?

Свързаните трептения възникват когато две или повече трептящи системи обменят енергия помежду си.

-Що е хармоничен осцилатор?

Уравнение от вида: се нарича уравнение на хармоничен осцилатор. Системата, чието трептене се описва от това уравнение, се нарича хармоничен осцилатор.

-Що е фаза на трептението?

Фазата е величина, характеризираща състоянието на променлив процес в даден момент, фазата определя отклонението на системата от равновесното положение.

-Начална фаза?

Началната фаза определя състоянието на системата (отклонението от равновесното) в момента t=0 Фазата може да приема произволна стойност от минус безкрайност до безкрайност, докато началната фаза е ограничена в (0;2.пи) или (-пи;+пи).

-Какво разбирате под затихващо трептене?

При електромагнитните трептения имаме загуби на енергия, които се дължат на неизбежното електрично съпротивление на свързващите проводници, в които се отделя топлина по закона на Джаул-Ленц.Затихващото трептение е принципната форма на уравнението на движение за всяка система извършваща механично трептение, то е линейно хомогенно ДУ от втори ред.

-Механични системи,системи със съсредоточени и с разпределени параметри?

Системите, в които еластичната и инертната компонента са пространствено разграничени се наричат системи със съсредоточени параметри.Системите, в които не могат да се разграничат пространствено еластична и инертна компонента, а всеки елементарен обем има своя еластичност и инертност, се наричат системи с разпределени параметри.-Обяснете как се представя векторното хармонично трептене?

Това представяне е въведено с цел онагледяване на редица операции и явления свързани с трептенията. Всяко хармонично трептение се представя като вектор, който се върти с ъглова скорост равна на кръговата честота на трептенето. Началната фаза е ,а амплитудата е А0 . Тогава обощената координата е и можем да обобщим Трептенето се представя само от реалната част на равенството. По тази причина оста ОУ е имагинерна.

-Кога се наблюдава биене(амплитудна модулация)?


Други реферати:
Административно право и организация на администрацията във Франция
Общотеоретични аспекти в чистото учение за правото на Ханс Келзен
Жилищностроителни кооперации
Курсова работа по ОТП-правни норми
Други способи за погасяване на публичните вземания


Изтегли рефератаДруги способи за погасяване на публичните вземания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия