Физика втора част

-Що е трептене (механично трептене)?

Под трептене се разбира всяко периодично изменение или повторение с времето на параметрите на състояние на дадена система.Механичното трептение представлява периодично движение на дадено тяло около определено равновесно положение.

-Що е обощена координата?

Обобщена координата е параметър на системата, която се изменя периодично в процеса на трептене.

-Що е период и честота?

Най-малкият интервал на повторение на стойността на обобщената координата Т се нарича период на трептенето.Броят на трептенията, на повторенията, за единица време f или v се нарича честота на трептене.

-Определете размерността на периода,честотата и кръговата честота на трептенето и дефинирайте единиците за тези величини?

Максималното отклонение от равновесното положение A0=R се нарича амплитуда на хармонично трептене. Величината се нарича фаза на хармон. Трептене.Фи се нарича начална фаза.

-Направете класификация на трептенията по различни критерии?

По степените на свобода- с една или повече; по формата или по закона на трепт.-хармонични и нехармонични; по изменението на амплитудата с времето-незатихващи ,затихващи,нарастващи; по описващите ги ДУ-линейни и нелинейни; по механизма на възникване-свободни или собствени, принудени, автотрептения,параметрични,свързани трептения.

-Що е свободно или собствено трептение?

Свободните трептения възникват след кратко външно въздействие върху системата, при което тя получава опр. количество енергия и се извежда от равновесното състояние.

-Що е принудено трептене?

Принудените трептения възникват и се поддържат под външно периодично въздействие

-Що е автотрептене?

Автотрептенията се поддържат чрез внасяне на енергия от външен източник в определен интервал от периода и се извършват със собствената честота на системата.

-Какво разбирате под свързани трептения?

Свързаните трептения възникват когато две или повече трептящи системи обменят енергия помежду си.

-Що е хармоничен осцилатор?

Уравнение от вида: се нарича уравнение на хармоничен осцилатор. Системата, чието трептене се описва от това уравнение, се нарича хармоничен осцилатор.

-Що е фаза на трептението?

Фазата е величина, характеризираща състоянието на променлив процес в даден момент, фазата определя отклонението на системата от равновесното положение.

-Начална фаза?

Началната фаза определя състоянието на системата (отклонението от равновесното) в момента t=0 Фазата може да приема произволна стойност от минус безкрайност до безкрайност, докато началната фаза е ограничена в (0;2.пи) или (-пи;+пи).

-Какво разбирате под затихващо трептене?

При електромагнитните трептения имаме загуби на енергия, които се дължат на неизбежното електрично съпротивление на свързващите проводници, в които се отделя топлина по закона на Джаул-Ленц.Затихващото трептение е принципната форма на уравнението на движение за всяка система извършваща механично трептение, то е линейно хомогенно ДУ от втори ред.

-Механични системи,системи със съсредоточени и с разпределени параметри?

Системите, в които еластичната и инертната компонента са пространствено разграничени се наричат системи със съсредоточени параметри.Системите, в които не могат да се разграничат пространствено еластична и инертна компонента, а всеки елементарен обем има своя еластичност и инертност, се наричат системи с разпределени параметри.-Обяснете как се представя векторното хармонично трептене?

Това представяне е въведено с цел онагледяване на редица операции и явления свързани с трептенията. Всяко хармонично трептение се представя като вектор, който се върти с ъглова скорост равна на кръговата честота на трептенето. Началната фаза е ,а амплитудата е А0 . Тогава обощената координата е и можем да обобщим Трептенето се представя само от реалната част на равенството. По тази причина оста ОУ е имагинерна.

-Кога се наблюдава биене(амплитудна модулация)?


Други реферати:
Гората-един застрашен свят
Дестинация България
Велико Търново-описание, забележителности (на руски)
Водата-като извор на живот
Климатичните промени са факт! Да направим за Земята това, което искаме да получим от нея!


Изтегли рефератаКлиматичните промени са факт! Да направим за Земята това, което искаме да получим от нея! - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия