Функциониране на осигурителните отношения

Функциониране на осигурителните отношения

1. Осигурителни интереси. Определение и характеристика

Разкриването на вътрешните характеристики на оси­гу­рителните отношения, определящо тяхното място и роля в системата на обществените отношения, е от важно зна­чение. В значителна степен то се детерминира от функ­циони­рането на осигурителните отношения, което осигу­рява, както възпроизводството им, така и строгата им целе­ва насоченост. От своя страна възпроизводството и насоче­ността на осигу­рителните отношения се определят от интересите, които преследват субектите им.

Следователно, функционирането на осигурител­ните отношения се свързва пряко с интересите, които представ­ля­ват стимулиращ момент, двигател в тяхното обществе­но проявление.

Съвкупността от интересите на субектите, които възникват в социалното осигуряване можем да наречем осигу­рителни интереси. Като цяло осигурителните инте­ре­си не могат да функционират самостоятелно, а посредством ико­но­мическите и социални закони на обществото. Те изразяват тези закони, подчиняват се изцяло на тяхното действие. Осигурителните интереси се формират по повод развитието на социално-осигурителната дейност. Те насоч­ват тази дей­ност съгласно изискванията на икономическите закони. Това обстоятелство е особено важно. То показва, че възникването на осигурителните отношения, както и тяхна­та насоченост, са в пряка връзка от извършването на определена социална дейност, съответстваща на нуждите на обществото.

Изхождайки от структурата на осигурителните от­но­­шения можем да направим извода, че осигу­рителните интереси изпълняват свързваща роля между отделните пла­стове на тези отношения, обединяват ги в цялостна система, създават възможност за нейното проявление и функциониране. Фактически процесът на възпроизводство на осигурителните отношения е процес на взаимодействие между различните типове осигурителни отношения, процес на възпроизводство на осигурителни интереси, пряко на­соч­вани от иконо­мическите закони на пазарното стопанство.


Други реферати:
Минерални торове и екологични проблеми свързани с тях
Психолингвистика
Карбонилни и карбоксилни производни
Значение на алкалните елементи в природата
Основни понятия за аналитична химия


Изтегли рефератаОсновни понятия за аналитична химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия