Глобализация и корпоративен PR

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТАВ бизнеса трябва да се говори и пише добре. Има ясни правила за това. Телефонната комуникация заема основно място като форма на социалната комуникация в бизнеса. Успешното й използване също изисква спазването на категорични правила.  • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОРПОРАТИВЕН PRГлобализацията – светът без граници, в който стоки, капитали и хора свободно се преместват. Глобализацията, като процес, стана възможна и благодарение на съвременните информационни технологии, които придобиват все по-ярка интегрираща роля. Те предявяват към всяка корпорация все по-високи изисквания, рязко променят конкурентната среда, в която се развива нейният бизнес.

Непрекъснатите технологични открития принуждават корпорацията много бързо да преразглежда свои доскоро работили ефективно средства и да внедрява на тяхно място нови.

Глобализацията оказва влияние върху различни страни от реализацията на една корпоративна политика – формулиране на стратегията; приемане на решения; стимулиране на персонала; организационно преструктуриране; водене на преговори; организация на труда и т.н.

Една от най-характерните черти на глобализацията е новият тип конкуренция. Пазарите променят статуквото си. Глобализацията създава нови възможности за промяна на самото равнище на конкуренцията.

Корпорацията в условията на глобализация получава възможност да излиза на нови пазари и да реализира печалби благодарение и на професионално реализираната си PR-стратегия.

Глобализацията променя корпорацията – тя изисква нови управленчески навици и налага промяна в начина на мислене.

Концепцията за корпоративният имидж е един от най-ефективните способи за достигане на конкурентно преимущество. Корпоративният имидж – това е корпоративният отговор на натиска на околната среда, влиянието, което чрез професионално реализиран PR, корпорацията може да оказва на политиката, на държавата, на общественото мнение, на публиката. Ролята на корпоративния имидж е сътворена от самата природа на информационното общество, което е в основата на протичащата в света глобализация.

В условията на глобализация промените в корпорацията са твърде динамични. Те засягат целия спектър от дейността й – нейния персонал, технологичния процес, иновациите, търговията и пр., което не може да бъде осъществено без професионалните знания и умения на специалиста по публична комуникация – пиармена. Пиарменът способства за формирането у публиката на нови потребности и интереси, променя вкусовете й, разширява потребителския й мироглед.

Корпорациите сами си вредят, когато подценяват, или дори изключват от стратегията си, PR-технологията за изграждане на корпоративен имидж. Корпоративният имидж играе и своеобразна “защитна” роля за корпорацията – заетата позиция в съответния отрасъл, добрата публична репутация и ярко обявената корпоративна идентичност, са солидни бариери срещу неизбежните и често яростни атаки на конкуренти.


Други реферати:
Сплави на желязото
Физиологично действие на алкохоли и феноли
Хормони, витамини, ензими и жизнената дейност
Въведение във Финансовият мениджмънт
Сапун и синтетични миещи вещества


Изтегли рефератаСапун и синтетични миещи вещества - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия