Глобализация и корпоративен PR

В съответствие с духа и реалностите на глобализацията игнорирането на дейността по изграждане и развитие на корпоративния имидж е икономическо разточителство за всяка корпорация. Непрофесионално конструирания корпоративен имидж означава неефективно да се използва този ресурс и също е във вреда на нейния просперитет. В същото време професионално реализираната PR-стратегия за изграждане на корпоративен имидж създава комфортна социална среда, която корпорацията работи много по-успешно, без конфликти и кризи. PR-дейността по създаване и развитие на корпоративен имидж предлага на корпорацията и друга възможност – за превръщане на неблагоприятните фактори в конкурентно преимущество чрез система за ранно предупреждение.

Корпоративният имидж в условията на глобализацията съдейства за качествени изменения на редица параметри в дейността на корпорацията. Той е средство за оказване на допълнителен и чувствителен натиск върху нейния персонал, работната сила. Той влияе директно на конкурентноспособността на корпорацията. PR-процесът на създаване и развитие на корпоративния имидж разкрива пред всяка корпорация и друга възможност за извличане на предимства – селективно да се използват преимуществата на конкурентни организации, като реално е възможно дори самите те своевременно да не са още осъзнали, че притежават тези преимущества.

Корпоративният имидж в условията на глобализация се превръща в неотделима част от богатството на всяка корпорация – капитал, който носи печалба на неговия собственик. Отличната репутация, позитивното обществено мнение, признаваната корпоративна идентичност имат способността да максимализират директно и индиректно богатството на корпорацията.


Пред PR на корпорацията стоят два основни проблема за разрешаване при изграждането на корпоративния имидж:

  • да се открои корпорацията от останалите организации, като се подчертае нейната уникалност;

  • да се мотивира публиката не просто за потребление на конкретен продукт или услуга, а за съдействие на корпорацията в реализацията на нейната цялостна политика.

Под технология на изграждане на корпоративен имидж ще разбираме прилагането на специфични знания и умения за създаване и поддържане на устойчив корпоративен имидж. PR се основава на конкретни принципи, знания и техники за постигане на тази цел.

Процесът на конструиране на корпоративния имидж преминава през няколко взаимосвързани етапа:

- етап на установяване на изискванията и очакванията на публиката по отношение на корпорацията;

- етап на селектиране на силни и привлекателни за публиката корпоративни характеристики;

- етап на модифициране /промяна/ на конкретни характеристики, като средство за очертаване на желан от публиката уникален корпоративен имидж;

- етап на внасяне на корпоративния имидж в публичното пространство.


Културата – това е онази социално-психологическа среда, която следва да мотивира служителите в една корпорация да се трудят всеотдайно, качествено, отговорно. Тя издига цели, с които те се идентифицират и които ги мотивират за използване на творческия си потенциал.

В корпоративната култура влизат материални компоненти – сгради, техника, инструменти и пр., и абстрактни компоненти – ценности, мисия, идеи, възгледи, междуличностни взаимоотношения и пр. Тя е подредена система от символи и


Други реферати:
Анкетна карта целяща да установи качеството на средното образование
Психологически измерения на общуването в образователен контекст
Синтез на изкуствата. Система за възприемане на изкуството в предучилищна възраст
Сравнение на образователните системи в България и Великобритания
Стратегии за ефективна дейност с надарените ученици


Изтегли рефератаСтратегии за ефективна дейност с надарените ученици - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия