Глобализация и корпоративен PR

значения: знания, публични позиции на корпорацията, обществени представи за корпорацията.

Корпоративната култура, която е уникална за всяка корпорация, се изразява чрез:

- нормите – правилата за поведение в корпорацията;

- фирмените ценности – убежденията, какво е най-добро за корпорацията;

- вътрешният климат – работната атмосфера, начините, по които хората изживяват и реагират на корпоративната култура и нейните ценности;

- стилът на управление - подхода, чрез който ръководителите упражняват властта си.

Постигането на целите на корпорацията е невъзможно, ако нейните служители не са мотивирани. Сътрудникът с мотивирана дейност е този, който идентифицира своите трудови стремежи с основните ценности и цели на организацията. Чрез корпоративната култура се осъществява адаптирането в корпорацията, отношението й към социалната среда.

Сред факторите, които са от решаващо значение за развитието и утвърждаването на корпоративната култура са: корпоративното отношение /позиция/, стил на управление; организационни условия; разпределение на ролите във фирмата.

Ролята на корпоративната култура е да укрепва корпоративния имидж, като сред вътрешната, така и сред външната публика.

В зависимост от въздействието на културата върху крайния резултати на корпорацията може да различаваме:

- позитивна корпоративна култура

- негативна корпоративна култура

Ако корпоративната култура е негативна, то това се отразява и на корпоративния имидж, който също придобива отрицателни за корпорацията характеристики.


Създаването на желания позитивен корпоративен имидж и неговото позициониране в публичното пространство предполага, че корпорацията разполага със своя корпоративна мисия. Тя е онзи необходим фундамент, без който не може да бъде определена нито стратегията, нито политиката на корпорацията. Мисията дава отговор на въпроса, защо корпорацията съществува, какво е нейното предназначение, нейната социална роля.

Компонентите, от които се изгражда една корпоративна мисия се определят от положението на корпорацията. Корпоративната мисия е подчертаването на ролята и значението на обществените потребности и интереси за корпорацията, тяхното отчитане в процеса на формиране на корпоративната политика. Водещо за корпорацията е търсенето на оптимални пътища за удовлетворяване на обществените интереси, на решаването на проблеми, с които се сблъсква обществото.

Корпоративната мисия трябва да демонстрира високите изисквания, които се поставят в корпорацията към служителите. Професионално и честно създадената корпоративна мисия разкрива перспективи и пред служителите на корпорацията. Тя в максимална степен съдейства за превръщането им в ефективно работещ екип.

Корпоративната мисия не е пропаганден документ, който трябва да бъде създаден като инструмент за печелене на дивиденти пред публиката.


Желаната идентификация между корпорация и нейни целеви публики е възможна, ако е налице не само точно познаване на публиката /публична идентичност/, но е дефинирана и корпоративната идентичност. Корпоративната идентичност обуславя и конкретното корпоративно поведение, което достига до целевите публики посредством PR-технологията. Тя е в основата на идентификацията – разпознаването на корпорацията от публиката сред множество организации, предлагащи сходни или близки продукти и услуги.


Други реферати:
Права на човека
Ползата от историята
Парижката мирна конференция и проектът за мирен договор с България
Отзвукът от Априлското въстание
Основни старобългарски символи и тяхното значение


Изтегли рефератаОсновни старобългарски символи и тяхното значение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия