Глобализация и корпоративен PR

- създаване на лоби чрез нови контакти на корпорацията във влиятелни среди;

- ръст на продажбите на нейни продукти или услуги;

- спечелване на подкрепа за интересите на корпорацията от страна на общественото мнение.

Ефектът от реализацията на PR-програмата може да бъде установен чрез: социологически проучвания, регистриране на броя на появилите се публикации в периодичния печат, регистриране на броя на материалите за корпорацията в електронните медии, регистриране на постепенно и устойчиво нарастване на продажбите на продукти или услуги, предлагани от корпорацията.


Технологията на PR може да бъде използвана, както за постигането на позитивни от гледна точка на обществените ценности и интереси цели, така и за негативни.

Черният PR може да бъде дефиниран като изкуство да се оказва влияние, да се манипулират мнения и нагласи, да се породят възгледи, които детерминират поведението на публиките. Черният PR модифицира представи, нагласи у хората, за да ги тласне към определен тип поведение. За тази цел се използват съвкупност от психологически методи и похвати, с помощта на които се предизвикват определени чувства и действия. Черният PR не се обръща към разума на публиките, а акцентира на човешките емоции, манипулира с импулсивни ситуации. Чрез специфични техники той е в състояние да модифицира представи, нагласи у публиката и да предизвика у нея определен тип поведение, създава особен психологически и информационен климат, в който публиката се оказва потопена, сътворява един нов свят и чрез него постепенно натрапва внушения, които да доведат публиката до желаното поведение.

Две основни и взаимосвързани функции се възлагат на черния PR:

- дезинтегрираща – черният PR е ориентиран към разкъсване на връзките между конкретна корпорация и нейните целеви публики;

- интегрираща – чрез черния PR се цели привличане на публиката към корпорация-конкурент, за която той работи.

За успеха на черния PR е съблюдаването на редица принципни изисквания – принцип на опростяването, принцип на възможно най-малкото усилие, принцип на заинтригуването, принцип на изненадата, принцип на симпатията, принцип на синтеза.


Какви техники ще бъдат приложени в черния PR, зависи от множество фактори – конкретната ситуация; времето; публиката; целта, която се преследва; задачите, които трябва да бъдат разрешени и пр.

Най-използваната техника е играта с факти – мисловни модели, които публиката да следва при своята социална и пазарна ориентация. От изобилието на факти, пиарменът се спира на онези, които защитават неговата теза, но по начин, при който публиката няма да го обвини в тенденциозност. Това става, като се подбират разнообразни факти – неутрални, положителни, отрицателни, критични, за защитаваната от пиармена страна.

Често използвана техника е метода на индиректното /косвено/ реагиране, при който защитаваната теза е аргументирана с документи и виждания на авторитети.Това позволява да се внушават мнения и оценки, без пиарменът да се страхува, че публиката може да го обвини в опит да й натрапва чужди на интересите ценностните й възгледи.

Свръх предлагането на второстепенни факти също е широко използвана техника, особено когато са налице сериозни проблеми при реализацията на някаква декларирана от конкретна корпорация, програма. Тогава пиармените могат да започнат активно да превключват вниманието на публиката, като я занимават с редица странични дейности и маловажни факти.

Използвана техника също така е и създаването на нови доминанти, чрез които да се демотивират конкретни групи от публиката.


Други реферати:
Анимация-актьорски курс
Програма за проектиране на хотелски продукт
Туризмът в Англия
Технология на обслужване на бар
Потребителска оценка на предлагания туристически продукт


Изтегли рефератаПотребителска оценка на предлагания туристически продукт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия