Глобализация и корпоративен PR

конфронтационни – породени от действия на конкурентите – слухове за корпорацията;

вътрешнокорпоративни – свързани с мениджмънта, с влошен климат, силно текучество, стачни действия, конфликти с профсъюзи и пр.;

екологични – поради тяхната значимост трябва да бъдат особено наблюдавани.

Характерни признаци на кризисната ситуация са внезапната ескалация на напрежението, нарастването на слуховете, повишени интерес от страна на масмедиите към корпорацията, загубата на контрол над процесите.

Най-често възникването на кризисна ситуация е свързано с действия или бездействия на самата корпорация - с качества на мениджърския екип, с подбора на кадри, със структурирането на самата корпорация по начин, който да не допуска непредвидени обстоятелства и др.

Няма корпорация, която да не е заинтересована да узнае каква е вероятността да попадне в кризисна ситуация. Обстоятелствата, наличието на някое, от които увеличава вероятността от криза са: корпорацията наскоро е преживяла криза; дейността на корпорацията строго се контролира от държавата; корпорацията изпитва финансови затруднения; начело на корпорацията е известна личност; корпорацията бурно се развива; корпорацията е водеща – тя е сред първите три в своя пазарен сегмент; корпорацията е новообразувана; в корпорацията е неблагоприятен климатът.

Друга сериозна причина за появата на кризисна ситуация са действия на конкурентите. Те са заинтересовани с морално и юридически допустими /но често и с недопустими/ техники да подронят доверието към корпорацията в различни групи от публиката, да породят враждебност и отчуждение у тях към нея.

Факторите от социалната среда, които могат да доведат една корпорация до кризисна ситуация са: нарасналата взаимовръзка и взаимозависимост между различните корпорации; новите технологии, които създават не само възможности, но и увеличават рисковете от грешки с опасни последствия за човека и околната среда; екологични кризи; социални кризи; финансови кризи; загуба на пазарен сегмент; банкрут на ключов доставчик; смяна във върховете на изпълнителната власт и влизане в нея на ключови постове на хора, които са враждебно настроени към корпорацията; фалшифициране на продукти, произвеждани от корпорацията и др.

Кризите не могат да бъдат изолирани – те са неизбежни и могат да се случат с всяка корпорация.

Съществуват правила, съобразяването с които позволява да се овладее кризата и да се ограничат до разумни размери щетите от нея за корпорацията. Овладяването на кризисна ситуация чрез PR включва три основни етапа – антикризисна диагностика, разработване на антикризисна програма и приложение на антикризисната програма.


Най-напред се диагностицират реалната обстановка, публиката и самите себе си, и на тази основа корпорациите разработват и своята кризисната програма. Програмата е необходима и за особено характерния в ситуация на криза дефицит на време. Наличието й за реагиране в кризисна ситуация, прави корпорацията подготвена към внезапни промени, осигурява динамично равновесие между нея и външната среда, необходимата й гъвкавост към промените.

Всяка криза по своему е уникална. Съществуват обаче правила на подготовка на антикризисна програма за реагиране в кризисна ситуация:

  • определяне на рисковите области;

  • предотвратяване на кризата с помощта на промени, основани на определяне на кризите;

  • подготовка на програма за действия по време на възможни кризи;

  • управление по време на криза.


Други реферати:
Христо Ботев-Моята молитва
Поетическият иконостас на нацията в Епопея на забравените
Разсадник на образование или на пороци е училището на даскал Славе (Маминото детенце)
Осмиване на героите в Маминото детенце
Пътищата на героя от На прощаване


Изтегли рефератаПътищата на героя от На прощаване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия