Информационни управляващи системи

5


1. Какви са типовете информационни системи според предназначението им?

Системи за обработка на данните – с най-слаби възможности; служат основно за обработка на транзакции и съхраняване на записи; данните се съхраняват във вид на файлове и се актуализират посредством специална процедура; два типа изходни документи: периодични и непериодични; основно приложение при оперативното ниво на управление; остаряла концепция.

Мениджърски информационни системи (МИС) – интегрирана структура, включваща бази данни и информационни потоци; осъществя събиране, пренос и предоставяне на информация по всички нива на организацията; изградена от функционални подсистеми, които изпълняват различни задачи.

Системи за подпомагане вземането на решения – интерактивни информационни системи; притежават възможност за събиране, обработка и представяне на информацията, подпомагаща вземането на решения; основно се използват от мениджърите на тактическо и стратегическо нива; снабдени с най-авангардни средства за обработка на информацията, за планиране, прогнозиране и разработване на прототипи.

Експертни системи – компютъризирани системи свързани с изкуствения интелект; подпомагат мениджърите при вземането на решения; притежават възможности да отговарят на въпроси, да правят препоръки и да искат допълнителни разяснения в случаите на недостатъчна информация. Експертните системи симулират човешкото мислене. При вземането на решения тези системи разчитат на наличните бази знания, които включват не само факти и експертни оценки, но също евристики, практически правила, различни способи за оценка и предсказване.2. Какви са основните фази при разработването на една информационна система? Опишете накрадко дейностите извършвани през всяка фаза.

Предварително проучване – стартира с искане за стартиране на проект от ръководството или от краен потребител; през този етап се изяснява и се оценява обхвата и осъществимостта на проекта; завършва с доклад за резултатите от предварителното проучване.

Системен анализ – фаза, през която се прави детайлна спецификация на изискванията към новата система. 1/Разработване на физически модел; 2/Разработване на логически модел; 3/Определяне на изискванията към новата система. Завършва със системна спецификация.

Системно проектиране – определя как да бъде изградена новата система, за да бъдат задоволени поставените изисквания. Извършва се проектиране на входа, изхода, структурите данни, връзките, интерфейса между отделните модули.

Логическо проектиране – фаза на спецификация на разработвания софтуер;

Физическо проектиране – проектиране на всеки един от съставните модули на разработвания софтуер, включва разработване на структурите данни, процедурите и интерфейсите.

Етапа на системното проектиране завършва с документ за проектиране на системата, който се използва при реализацията.

Реализация – етап, през който се създават и свързват основните модули. В края на този етап имаме напълно разработена и функционираща система, включваща приложни програми, процедури за работа и документация.

Инсталация – окабеляване, монтиране на мебелировка, организационни промени, конвертиране на данните, интегриране на софтуера и операционните процедури, окончателна подготовка на персонала, превключване към новата система.

Експлоатация и поддръжка

Експлоатацията е етапа, през който разработената система се използва реално от компанията.

Поддръжката на системата включва коригиране на грешки възникващи в процеса на работа, съобразяване с измененията в стандартите и правителствените изисквания, промяна в изискванията на организацията.3. В какво се състои разликата между двата основни подхода (спецификация и прототип) използвани при разработването на информационни системи?

Преспецификация – подход, при който потребителите представят исканията си на екипа разработващ системата и не участват в същинския процес на разработване. В края на този процес получаваме спецификация на готовата система.

Прототип – изработва се прототип с цел да се изяснят изискванията към новата система. Прототипа, включва описание на изходите на системата, защитата, проверките за грешки и операциите. След разработването прототипа се усъвършенства и доразвива в работеща система. Този подход е гъвкав и бърз, тъй като дава възможност за доопределяне на изискванията към системата в процеса на работа, но реализираната система не винаги е оптимална.

4. Какви дейности съдържа етапа на системния анализ?

- физически анализ – събиране на данни

- логически анализ – анализ на данни

- спецификация на системата

5. Опишете основните типове извадки използвани при събирането на информация.

По удобство - извадка без ограничения, която не се базира на вероятности.

Целенасочена - извадка, която се базира на подбор на елементи от популацията съобразно критерий, определен от системния аналитик.

Проста случайна - при тази извадка за всеки елемент на популацията имаме еднаква вероятност за попадане в извадката.

Сложна случайна – тя се разделя на три вида:

Систематична – избора на елементи от номерирания списък на всички елементи на популацията се извършва посреством система;

Стратифицирана – популацията се разделя на слоеве и за всеки слой се използва различен подход за определяне на извадка;

Изборно-групова – използва се в случаите, когато трябва да се избере определена група от хора или документи. Избора се прави между няколко еднородни приличащи си групи.


6. Каква структура може да има интервюто?

Пирамидална структура – индуктивен подход при провеждане на интервюто; интервюто започва с конкретни, често затворени въпроси, като впоследствие въпросите стават отворени и позволяват по-общи отговори; тази структура се използва когато искаме да предразположим интервюирания или когато искаме интервюто да завърши с обобщение.

Фуниеобразна структура – интервюто се реализира чрез дедуктивен подход; започва с общи и завършва със специфични въпроси; използва се когато искаме да насочим интервюирания към темата.

Ромбоидна структура – комбинира възможностите на индуктивния и дедуктивния подходи; интервюто започва със специфични въпроси, след което преминава към общи и завършва със специфични въпроси; този тип структура поддържа интереса на интервюирания.

Структурирано или неструктурирано интервю – структурираните интервюта имат предимство по отношение на достоверността на информацията, необходимо време за провеждане на интервюто и обработка на резултатите.

За провеждане на структурирано интервю се разработва план, съдържащ точно описание на типа, последователността и конкретната формулировка на всеки един от въпросите. Неструктурираното интервю също изисква предварителна подготовка изразяваща се в определяне на въпросите, но последователността на задаване се определя по време на интервюто.Други реферати:
Безжични антени
Развитие на глобалните технологии като източник на риск и ролята на държавата за гарантиране и безопасността на гражданите
Принцип на работа на CRT монитори
Организация на интернет-форум за дистанционно обучение
Телекомуникационни системи и видове мрежи


Изтегли рефератаТелекомуникационни системи и видове мрежи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия