Информационните системи и значението им в икономиката


КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ГР.ВАРНА


КУРСОВА РАБОТА
Възникването на „новата икономика” е съществена част от информационното общество. То е продукт на процесите на глобализация и икономически растеж. Развитието на информационната революция поражда нови икономически дейности, стоки и услуги, и поставя нови предизвикателства пред комуникациите между организационните структури на предприятията. Те са сварзани с прерастването на националните икономики в единно световно стопанство, в ноето знание, капитал,стоки и услуги ще се придвижват безприпятствено.

Сред икономистите няма еднозначна дефиниция на понятието „нова икономика”. Всички защитават най-различни гледни точки.

Един от важните приоритети на новата икономика е , че вместо мащабното производство на стоки, се осъществява масово производств на информация и всеобхватност на услугите. По- голяма част от работната сила работи в интелектуална среда за сметка на непрекъснатото намаление на работната сила в земеделието и индустрията. Изменените условия пхроменят структурите на фирмите и корпорациите. От предприятия- индистриален тип се преминава към адаптивни норпорации. При тази промяна една от целите е преодоляване отчуждението на хората от средствата за произвоство.

Превръщането на пазарите в мрежи за връзка позволи информационно общество да се определя като „общество на мрежите”. Това не става изведнъж, а е плод на еволюционно развитие. В използването на компютрите трябва да се вижда една първа фаза тази на големите фирми, които са малко на брой и се използват от много хора едновременно. Следващ етап бележи появата на персонални компютри, които стават все по многобройни. Сегашната фаза е тази на връзките между компютрите: индивидите, институциите, информацията и машините са взаимно свързани.

Използването на копютрите предлага ново средство зо комунисация. Това променя и природата на образованието,търговията, потреблението и управлението.


Други реферати:
География на населението и селищата
Анализ на средно- и дребномащабна общогеографска карта
Възникване на представата за предмета на георгафията
Човекът и обществото
BIOS функции


Изтегли рефератаBIOS функции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия