Краткосрочно приспособяване на производството към пазара

КРАТКОСРОЧНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ ПАЗАРА.

Всеки производствен процес включва комбинация от фактори даваща определено количество продукция. Комбинирането на факторите и тяхната производителност зависят от продължителността на използване, т. к. производството е динамичен процес, то във всеки един момент подвлияние на различни фактори би могло да претърпи определени промени. Промените са свързани с реакцията на производителите. Тя е различна в краткосрочен и дългосрочен план. За кратък период винаги даден фактор или съвкупност от фактори не променят своето количество, а друг фактор или група от фактори променяйки количеството изменят обема на производството. Ако приемем, че в даден производствен процес се използват два фактора-труд и капитал, то трудът е възможно да бъде променян в краткосрочен план, а капиталът е фиксиран. Постоянното количество на капитала се дължи на това, че договорите за сгради, машини и съоръжения, обикновено се сключват за поне 1 година.

Сред факторите оказващи влияние върху производството, както в краткосрочен, така и в дългосрочен могат да се посочат научно-техническият прогрес, пазарната конюктура, цените на стоките и услугите, доходите на икономическите агенти и потребителските предпочитания.

Анализът на производството в краткосрочен и дългосрочен план е свързан със значението на следните показатели – общ продукт, среден продукт и пределен продукт.

- Общият продукт –представлява обемът стоки и услуги,които фирмата би могла да произведе с наличните ресурси за определен период от време. Общият продукт се бележи с ТР и графично има следният вид:

В краткосрочен план анализът на общият продукт се извършва в разгледаните три подпериода.

Период А- общият продукт расте с темпове по-големи от темпа на нарастване на ресурсите, т. е. всеки допълнителен вложен ресурс носи по-голям продукт от предходния. Точката Е- е гранична и от нея нататък е Период В- кривата на общият променя своята форма, при което темпът на изменение на общият продукт става по-малък от темпа на изменение на влаганите ресурси. Всяка следваща единица вложен ресурс има по-ниска производственост от предходната. Максимумът на общият продукт е точката Е1, от която в Период С той започва да намалява, всяка следваща единица ресурс не допринася за


Други реферати:
Защита на личните данни
Методи и начини за защита на авторските права
Истина и право
Класификация на сделките
Защита на свидетели-Латвия


Изтегли рефератаЗащита на свидетели-Латвия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия