Лекция 4 по Инженерна икономика-Дълготрайни активи. Структура, оценка и състав


ТЕМА 4

Дълготрайни активи. Структура, оценка и състав


Активите на БО се разделят на две големии групи - дълготрайни и краткотрайни. Разликата е в това, че дълготрайните активи участват многократно в стопанската дейност на БО, а краткотрайните акт. имат кратък срок на съществуване и използване. Като цяло активите на БО са ресурси, които се контролират от ръководството на БО в резултат на минали събития като покупка, размяна, дарения и др., от които се очаква бъдеща стопанска изгода.

1. Дълготрайните актииви се разделят на 3 гр.:

Дълготрайни материални активи (ДМА) - икономическият ел. на средствата на труда. Средствата на труда са тези ел. с помощта на които работниците въздействат в/у предметите на труда, за да се създаде готова продукция. В зависиимост от участието си в производствената дейност, ДМА биват:

- производствени ДМА - свързани са с осъществяването на произв. Процес. Те биват активни и пасивни. Активните пряко участват в произв. дейност (машини). Пасивните не пряко участват в пр. проц.

Според закона за счетоводството, ДМА биват:

  • Земи гори и трайни насъждения

  • Продуктивни и работни животни

  • Сгради

  • Машини, съоръжения и оборудване (енергетични и двигателни машини, произв. машини и оборудване, инструменти и принадлежности, измервателни устройства, измерителни и регулир. уреди и инструменти, мостове, тунели, пътна инфраструктура, транспортни средства, кранове)

  • Стопански инвентари (Библиотеки, спортни съоръжения)

  • Разходи за ДМА (отчитат се разходите за строителство и ликвидация на ДМА)

  • Други


ДМА в енергийния сектор са:

Въздушни електропроводи, подстанции, трафопостове, кабелни електропроводи, трансформатори, измервателни уреди, улично осветление и др.


- непроизв. ДМА - те спомагат произв. дейност и са свързани с комунално-битовото обслужване на работещите и техните семейства (столове, почивни домове, жилища)

Дълготр. нематериални акт. (ДНМА) - нефинансови активи, придобити и притежавани от БО. Те нямат натурално веществена форма, но се отчитат в баланса на БО по следните елементи:

- разходи за придобиване и учредяване - правят се еднократни разходи за формиране и разширяване капитала на БО.

- продукти на научната и развойна дейност - разработки за нови или усъвършенстване на съществуващи изделия, техники, технологии и др.

- патенти, лицензии, KNOW-HOW, концесии, фирмени и търговски марки

- други ДНМА - огр. вещни права, право на ползване и строеж

Дългоср. финансови акт. (ДФА) - средства вложени от БО-та в други БО за получ. на стопанска изгода (целта на БО е такива акт. да са за по-дълъг период от време):

- съучастия и дялове

- акции и облигации (ценни книжа)


Други реферати:
Покривни тъкани. Видове, разположение, структура и функции.
Растителни фитохормони
Семейство Букови - Fagaceae
Сравнителна характеристика на прокариоти, мезокариоти, еукариоти. Структурна организация на еукариотната клетка
Вредители по зеленчуковите култури


Изтегли рефератаВредители по зеленчуковите култури - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия