Лихви, ренти и вноски за погасяване на заеми

Лихва

Едно от основните приложения на прогресиите е пресмятането на лихви, ренти и вноски за погасяване на заеми.

Лихва

Възнаграждението, което се изплаща за използването на определена парична сума (капитал) за даден период от време, се нарича лихва.

Обикновено лихвата се изчислява за даден период от време като процент от капитала. Даденият период от време се нарича лихвен период, а процентът лихвен процент.

Проста лихва

Лихвата, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се олихвява само първоначалната сума (начален капитал или главница), се нарича проста лихва.

Ако K е началният капитал и p е лихвеният процент, то лихвата и нарасналият капитал за n периода се пресмятат по формулите:

и .

Така се получава редицата:

Редицата е аритметична прогресия с нулев член K (при някои редици за удобство се започва с нулев член, който се получава при ) и разлика .

Лихвеният процент р обикновено се задава за период от една година и се нарича годишен лихвен процент или само лихвен процент. Олихвяването обаче може да става и на по-малки периоди от време. Ако


Други реферати:
Моята молитва
Мотивът за безграничната обич в Ралица и Под игото
Мястото на идеалите в социалното битие на човека във фелейтона Разни хора,разни идеали на А.Константинов
Данте Алигери и поемата му Ад
Кукувица Елисавета Багряна


Изтегли рефератаКукувица Елисавета Багряна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия