Локализационни фактори

7. Локализац фактори

Основната им класификац на териториал и извънтеритор може да се приеме като класическа. Територ оказват влияние в/у локализацията. Към тях се отнасят: материално- веществени елемен на производс, население, селища, степен на изграденост на инфраструкт и др. Извинтеритор са с косвено влияние в/у локализацията- НТП, формите на об6тествена организац, факторът време, стратегическия фактор и др. Преките ф-ри се трансформират в количествено измерими показатели. Косвените ф-ри са трудно измерими. Те засилват или отслабват влиянието на преките ф-ри и по този начин оказват въздействие в/у локализац ф-ри. Към територ ф-ри е добавен и факторът конкурентна сред, която кореспондира с фактора пазари, но не е равнозначен на него. Конкурентната среда е особенно важна за онези видове стоки, чиято консумация е лимитирана на броя на населението.


8. Критерии за локализац

Локализац ф-ри, за да получат колич оценка е необх да бъдат представени чрез с-ма от показатели. Тя трябва да притежава следните х-ки: пълнота, колич измеримост, недвусмисленост, устойчивост на организац промени и др. Съществува обоснована методика за получаване на комплесна оценка, която вкл всички критерии: избиат се подходящи критерии имащи количествено измерение, променят се стандартните отклонения, определят се координатите на точките еталон на основата на стандарт отклонения, изчислява се общото разстояние на всяка територ единица и пресмятане на обобщаващ многомерен показател. Територ единици се сравняват по отношение на големината на обобщаващия многомерен показател. Той се променя в границите от нула до единица.


9. Оценка на ефекта от локализац

Тя бива предварителна и последваща. Предварит оценка е част от проектосметната документация на инвеститора, но засяга преди всичко икономическия ефект. Предварит оценка на очаквания ефект е своеобразна прогноза с всички рискове да не се сбъдне както всяка друга прогноза. Резултатите от предварителната оценка за ефект от локализац направена от потенциалния инвеститор и от органите на управление не трябва да се различават. Тя най често се използва за сравняване на различни варианти за разполагане. Големият брой проучвани варианти може да коства съществени разходи за пазарни проучвания. Последващата оценка има значение за бъдещи действия както на инвеститора така и на приемащия населен пункт. Съпоставят се реалните резултати с тези от предварителната оценка или се сравняват резултатите от обекта с други сродни обекти.


10. Методи за проучване на обществ мнение

Тази необходимост произтича от следните съображения: от демократичните принципи на функциониране на държ институц, да се разпредели отговорността при вземане на непопулярни решения, да се покаже на избирателите че тяхното становище има значение, да вземат мерки за осъществяване на разяснителна компания, да се черпят идеи за оптимално осъществяване на локализацията и др. Вземането на решения за локализац е сложен и отговорен процес които изисква висока квалификация. Основните форми на орг проучване за обществ мнение са: Изчерпателно допитване до населението, извадково проучване, дискусия, анкети чрез пощенски кутии и покани, електонни анкети чрез интернрт и много други. За да се обобщят резултатите от проучването и да бъдат полезни при вземането на оптимално решение е твърде важно как са зададени въпросите в анкетата.


Други реферати:
Историческо развитие на Интернет технологиите
Многоядрени компютърни архитектури
Невронни Мрежи
Видео контролери Nvidia GeForce от 8-ма до GTX 200 серия
Авторски среди за разработване на обучаващи курсове


Изтегли рефератаАвторски среди за разработване на обучаващи курсове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия