Медицинска педагогика

МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА

Доцент Е. Желева

І. Медицинската педагогика. Система на педагогическите науки – цел, предмет, задачи

Присъединяването на Република България към общоевропейското образователно пространство и новите икономически реалности поставят нови изисквания към образованието. Постиженията в областта на медицинатаналагат обновяване на теорията за здравето и болестта. А това изисква медицинските специалисти да мислят глобално съобразно новите изисквания в конкретната обстановка, да управляват собственото си развитие и да поемат отговорност за собствената си съдба. От квалификацията на медицинския специалист зависи равнището на удовлетворяване на растящите здравни потребности на населението от качествени здравни грижи. Не е възможна реформа в образованието без промяна в качеството на подготовка на медицинските специалисти. А на преподавателя се възлага задачата да актуализират учебното съдържание и въвеждането на новите обучителни технологии.

Ян Конски (17 век) поставя началото на научната педагогика и я представя като цялостна и системна теория в съчинениетос и „Велика дидактика”

20 век – бурно развитие на пепдагогиката и се диференцират основните клонове на педагого – научното познание:

-теория на въздействието

-теория на обучението

-дефектология – сравнителна педагогика

-история на педагогиката

-училищна педагогика

-андрология – обучение на възрастните

- професионална педагогика

Съвременните педагогическа наука навлиза в нов период водещите й идеи са:

1.Интегративен характер на обучението

2.Поставяне на личността на обучавания в центъра на обучението и въздействието

3.Нова роля на обучаващия - организатор на активна познавателна дейност на обучаващите се


Други реферати:
Води на България
Африка-население-тест по география
Кандидатстудентски тест по география за Тракийския университет
Матура по География 2009
География и икономика за 12 клас-тест


Изтегли рефератаГеография и икономика за 12 клас-тест - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия