Международен маркетинг

Международен маркетинг тест

След изброените по-важни понятия са представени техните определения . Изберете правилното и съответстващо на всяка дефиниция понятие .

Основни понятия :

1. Междунараден ( интернационален ) маркетинг – Маркетинг , който се осъществява в повече от една държава , т.е. извън границите на страната , в която е разположено предприятието .
2. Експортен маркетинг – Маркетинг , прилаган от фирми , които са разположени и произвеждат продукция в една страна и я реализират на пазарите на други страни .
3. Глобален маркетинг – Маркетинг , прилаган от фирми , които разработват произвеждат и продават едни и същи стандартизирани продукти и услуги , по един и същи начин , навсякъде по света .
4. Адаптиран по страни маркетинг – Маркетинг , при който се отчитат националните особености по отношение на желанията , навиците , традициите , потребностите на хората .
5. Мултинационални фирми – Фирми , които възприемат маждународния пазар като едно цяло и по същество не правят разлика между вътрешен и външен пазар , определят местоположението на своите поделения в зависимост от източниците и условията за доставка на ресурси и възможностите за реализация на продукцията в различни страни и региони.
6. Транснационални фирми – Предприятия , които произвеждат и продават значителна част от продукцията си на вътрешния пазар и заедно с това притежават производствени и други звена зад граница .
7. Износ – Продажба на продукция , произведен в една страна , на пазара на друга страна .
8. Непряк ( косвен ) износ – Продажба чрез посредник ( износител или вносител ) на продукция , произведена от фирма в една страна , на пазара на други страни .
9. Пряк износ – Продажба на продукция от производителя на пазара на друга страна , без посредник ( износител или вносител )
10. Съвместно предприятие – Предприятие , създадено от партнъори от различни страни .
11. Продажба на лицензии – Продажба от една фирма на друга на правото за ползване при определени условия на притежаваните от нея търговска марка , технология на производство , патенти , лицензии , ноу-хау и други .
12. Договор за управление – Предприятие , което има управленчески опит в определена област , се договаря да управлява всички или част от дейностите на друго предприятие , за определен период , срещу заплащане .
13. Квоти – Количествени ограничения , които определят максималния размер на разрешения внос в дадена страна или икономическа общност , на определени стоки , в натурално или стойностно измерение .
14. Дъмпинг – Продажба на стоки на външните пазари по цени , по-ниски от разходите за тяхното производство и реализация или от цените на вътрешния пазар .
15. Трансферни цени при международния маркетинг – Цени , прилагани при размяна на продукти между структорни звена на предприятието , разположени в различни страни .
16. Адаптиране на продукта по страни – Извършване на съществени изменения на характеристиките на продукта с цел той да отговори най-пълно на изискванията на купувачите в отделни страни .
Други реферати:
Самоубийството
Размисли за живота и вселената
Прави всичко така,сякаш това е последната битка на живота ти
Поетът разбира природата по-добре от учената глава
Основното разцепление в нашето общество


Изтегли рефератаОсновното разцепление в нашето общество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия