Микроикономика-1 курс

Микроикономика-Първи курс.


I.Въведение в микроикономиката .Базистни конципции.-стр.5 от помагалото.

Поведението на отделни стопански единици на конкретни пазари.

Всяка икономическа система трябва да реши три основини въпроса:

КАКВО

КАК Да се произвежда!!!!!

ЗА КОГО

Тези три въпроса се решават в процеса на производството ,размяната,разпределението и потреблението на блага.

Всички ресурси които са включени в стопанския оборот и имат цена различна от 0 СА ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ.

Между ограничените и неограничените потребности съществува ПРОТИВОРЕЧИЕ..

Всеки начин на използване на ресурсите има своя АЛТЕРНАТИВНА ЦЕНА.Алтернативната цена представлява оценката на най-добрата неосъществена възможност между(това от което сме се отказа ли).

АЛТЕРНАТИВНА ЦЕНА -над нея са приходи и ползи

-Под нея са разходи


II.Граници на производствените възможности.Ако ресурсите са зададени то евъзможно да се произвеждат комбинации от блага, но така,чеако се увеличи производството на едното от тях ,трябва да се намали производството на други блага .

Изборът на комбинация от блага за кояторесурсите се използват изцяло лежи върху границата на производствените възможности.С движението по границата на производствените възможности се обозначава (илюстрира)промяна в избора на Алтернативна комбинация от две блага при зададени ресурси.


Границата на призвоствените възможности представлява различни възможни комбинации на две блага,които могат да бъдат произведени ,когато ресурсите се използват ефективно.

Всяка точка която лежи върху границата е ефективна,защото ресурсите се използват изцяло с движението по границата (кривата)се показва промяна в комбинацията на две блага а(увеличаването на едното означава намаляване на другото)ВСЯКА ТОЧКА ИЗВЪН КРИВАТА Е Е НЕЕФЕКТИВНА.


Ако ресурсете нарастнат,повиши се производителността ,кривата на производствените възможности се измества на горе или надясно.


Елементарна теория на пазара


Елементарен модел на пазарна размяна.Цената е носител на богата информация.


Други реферати:
Кои са основните резултати значение от вътрешната политика и административните реформи на българските владетели през първата половина на IX век
Империята на Александър Македонски
Изходно положение след Втората световна война
Идеалната държава според Платон и Аристотел
Защо цар Калоян сключва уния с папството


Изтегли рефератаЗащо цар Калоян сключва уния с папството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия