Мита

МИТА


Мита - вид косвен данък, който се използува като средство за регулиране на външната търговия и външноикономическите връзки. С мита се облагат вносните износните и транзитните стоки в момента когато преминават митническите граници на държавата.

Митата изпълняват две основни функции:

  • икономическа (регулираща)

  • фискална

1998г. - 12% от очакваните данъчни приходи и 1.7% от очаквания БВП.

Организацията структурата и видовете на използуваните мита във всяка страна е в зависимост от избора на либерална или протекционистична политика. В този смисъл митата могат да изпълняват либерално - стимулираща роля защитно ограничителна роля.

Идеята за либерална търговия не е нова, тя е развита от представителите на класическата икономическа теория - Адам Смит, Дейвид Рикардо и др. В основата на идеите на тези представители за свободна и либерална търговия стои тезата за сравнителните предимства (всяка страна трябва да се специализира в производството на такива стоки и услуги за които има условия те да бъдат произведени с минимални разходи). Друго е становището на представителите за идеите на протекционизма - Ф.Лист.

Последните десетилетия бележат трайна тенденция на либерализация на международната търговия, поради което защитно-ограничителната роля на митата намалява. В тази насока съществена роля играе приетото през 1948г. в Женева Генерално Съглашение за Митата и Търговията (ГАТТ) - СТО - по-късно-Световна Търговска Организация.

Задачите на СТО са :

  1. да съдейства за разширяването на международното разделение на труда и международния стокообмен чрез преодоляване на пречките от митнически характер

  2. да съдейства за рационализиране и унификация на митническия режим и митническата документация

Друга важна причина за либеризация на митническите режими е регионалната икономическа интеграция която се заражда в различни икономически райони на света. Периодически избухват търговски войни.

У нас в условията на планова икономика митата имаха до голяма степен формален характер. През 1948г. са премахнати и заменени с т.нар. ценови разлики при вноса и износа, което беше адекватно на държавния монопол върху външната търговия. С премахването на държавния монопол и либерализация на цените, митата отново започнаха да играят икономическа роля. С приетата митническа тарифа през 1991г. нашата митническа политика вече е в максимална степен съобразена с изискванията на СТО.

Видове мита:

  • според направлението на обмитяваните стоки и услуги :

  • вносни (облагат се внесените в страната стоки и услуги);

  • износни (облагат се изнесените от страната стоки и услуги) - прилага се само по отношение на определени стокови групи, и то за определен срок. Срока на тези износни мита не надвишава 200 дни в годината според споразумение на СТО;


Други реферати:
Възраждащата сила на изкуството (Приказката Славеят на китайския император от Х.Кр.Андерсен)
Записки за Дон Кихот
Belief systems and gender roles in Dracula
Shakespeare and his work
Анализ на новела от Джовани Бокачо-Декамерон, ден ІІІ, новела ІІ


Изтегли рефератаАнализ на новела от Джовани Бокачо-Декамерон, ден ІІІ, новела ІІ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия