Мотивация на работниците

Многобройните теории и изследвания за мотивацията се опитват да обяснят съотношението между поведението и неговите резултати. Общоприето е различните теории за мотивацията да се разделят на две ка­тегории: съдържателни и процесуални.

Основна идея на съдържателните теории е, че мотивацията представлява резултат от действието на вътрешни фактори, които подбуждат към действие. Съдържателните теории за мотивацията са изградени на основата на идентификацията на потребностите, които карат хората да имат едно или друго поведение. Тези теории фокусират вниманието си на вътрешни­те фактори на индивида, които дават импулс, поддържат и прекратяват дадено поведение. Потребностите включват специфични физиологични или психологични дефицити, които организмът трябва да задоволява. Потребностите от храна и инстинктът на глада са физиологична потребност и инстинкт, който притежават всички живи организми. Потребността от човешки контакт е психологична потребност. Теориите за мотивацията от гледна точка на потребностите издигат тезата, че мотивацията е процес на взаимодействие между различните потребности и импулсите те да се задоволяват. Такива са разгледаните в казуса теории на Ейбрахам Маслоу за йерархията на потребностите и на Фредерик Хърцбърг за хигиенните и мотивационните фактори на труда.

Процесуалните теории за мотивацията дават обяснение за поведението на хората чрез техните възприятия и познания. Основна идея на тези теории е, че мотивацията се предизвиква от външни фактори. Това са обстоятелствата, които създават усещане, желание да се сравнява, да се анализира, да се очаква нещо, което ще се случи, ако се предприеме някакво набелязано действие. Процесните теории развиват тезата, че върху поведението на хората може успешно да се влияе чрез представа за справедливост, очаквания. Най- известните теории от тази група са на Ж. Адамс за справедливостта, теорията за очакването на Виктор Врум, теорията на Портър и Лоурър за връзката между усилия, очакване и удовлетвореност.


  • По какъв начин и в каква степен мотивационната политика на Стоян Иванов удовлетворява потребности от йерархията на Маслоу?


Човек изпитва влиянието на цял комплекс от ярко изразени потребности, които могат да бъдат обединени в няколко групи, разположени на принципа на йерархията. Обикновено човек изпитва едновременно няколко взаимодействащи си потребности. По-изявените от тях определят неговото поведение.

Според Маслоу хората имат и се опитват да задоволят пет основни потребности:

  • Физиологични потребности.

  • Потребности от безопасност и сигурност.

  • Социални потребности.

  • Потребност от уважение и почит.

  • Потребност от самоосъществяване.

Теорията на Маслоу ни дава отлична отправна точка за това какви са човешките потребности, макар и да не води до пълното разбиране на човешката мотивация или средствата за мотивиране на хората.


Други реферати:
Недействителност на административните актове
Договорна свобода и неравноправните клаузи в потребителския договор
Владението като факт и прамощието владение при субективните вещни права
Изследване невротичността при деца от 3 до 6-годишна възраст
Административно-териториално устройство на Република България


Изтегли рефератаАдминистративно-териториално устройство на Република България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия