Мотивация на работниците

поради което техните стойности трябва да бъдат поддържани в граници, непозволяващи неудовлетвореността. Те включват: парите, условията на труд, политиката на компанията, междуличностните отношения, сигурността на работното място и т.н. Както се вижда, мотиваторите са свързани със самия труд и кореспондират с висшите потребности от пирамидата на Маслоу, а хигиенните фактори – с Херцберг изолира две групи фактори, влияещи по различен начин върху поведението на отделния индивид.

Според Херцберг вниманието на мениджърите трябва да бъде насочено именно към втората група фактори. Това означава да се дава на работниците различна работа, за да се премахне рутинността, отегчението и липсата на предизвикателство.

Стоян Иванов концентрира вниманието си точно върху мотивационните фактори от Теорията на Херцберг, а именно елементи свързани със съдържанието на работата. Повишено било нивото на отговорност у работниците. Освен в изпълнението се дава по-голяма отговорност и при планирането и оценката на работата. Работниците поели някои от задачите изпълнявани преди от висшестоящите-разпределянето на трудовите задачи,оценяване на собственото изпълнение, вземане на собствени кадрови решения(уволняване, повишение). Работата освен, че била разширена била и обогатена. Работниците били насърчавани да учат на работното място, като поемат допълнителни, по-предизвикателни задачи и да повишават експертните си познания за работата, която извършват. Участват в разработката на нови опаковки и оценка на вкуса на готовата продукция.


  • Охарактеризирайте системата за възнаграждение в месокомбината. Намирате ли пропуски – какви? Бихте ли могли да направите предложения за усъвършенстване? Посочете ги!


Икономическите методи за мотивация са най-разпространени. Парите са източник на оцеляване, удоволствие и желан обществен статус. Заплатата, която би трябвало да е хигиенен фактор, също се използва като мотиватор. Тя е фактор за признаване на постиженията на работниците и индикира статуса им. В този смисъл, мениджърът може да мотивира работещия чрез система на премиране.

В ръководеното от Стоян Иванов предприятие, тази система е добре обмислена. Предвидено е шесмесечна оценка и обвързване на резултата и с финансов израз за всеки работник от фирмата. Изградена е и система за индивидуална оценка на работниците. Основавана на резултатите от оценката на нивото на изпълнение на работата на всеки от работниците,по техният принос в колективната работа; по това, как комуникират с членовете на групата; по тяхното отношение към груповата работа; по дисциплината на работното място; по отсъствие от работа; по спазването на техниката за безопасност.

Методите биха могли да се обогатят и с други като:

  • участие на персонала в собствеността, при определени условия притежаването на неголям дял от капитала може да окаже благотворно въздействие върху поведението на персонала;

  • за предложения с икономически ефект – при проявена творческа инициатива.


Други реферати:
Северната граница на България
Природните зони в Азия
Почвообразувателни процеси
Характеристика на крайбрежието
Туристически ресурси на света


Изтегли рефератаТуристически ресурси на света - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия