Мотивация на работниците

за действия, които предотвратяват загуби – когато чрез съобразителност и хладнокръвие работникът ограничи или предотврати големи загуби за организацията.

възнаграждения за икономии – при намаляване на нормативно определените разходи.


  • Възможен ли е успех на подобна мотивационна програма във фирми от други отрасли? А в нематериалното производство?


Мотивиране чрез самата работа означава тя да бъде интересна, престижна пред обществото и хората да са удовлетворени от нейното извършване. Освен това, за да се поддържа интересът към работата, тя непрекъснато трябва да се обогатява, което означава нови дейности, нови отговорности и права, повече свобода във вземане на решения и т.н.

Екипната работа е предпоставка за мотивация. Добрият екип, в който работата е правилно разпределена и всеки знае своите права и задължения, активизира хората, кара ги да бъдат точни и прецизни в работата.

Обучението и развитието на хората също играят голяма роля. Обучението разширява и обогатява професионалните знания и умения, а развитието означава привеждане на тези знания и умения в съответствие с нови права и отговорности.

Важно значение за мотивацията има елиминирането на отрицателни явления в организацията и на работните места. Сред тях са лошите трудови условия, несправедливото заплащане, бюрокрацията, ограничените права при взимане на решения и др.

Вземайки в предвид изброените фактори, подобна мотивационна програма ще има успех и във фирми от други отрасли на производството, както и в нематериалната сфера.


Сравнението на теориите на Маслоу и Херцберг показва наличието на общи моменти. Двете теории се опитват да разкрият неудовлетворените потребности, които стоят в основата на мотивацията. Издигат на преден план самореализацията в процеса на труда като най-силния мотивационен фактор. Между тях има различия, които се свеждат до: теорията на Маслоу е описателна и обърната към човека въобще; теорията на Херцберг е предписваща. Парите, макар и неспоменати в теорията на Маслоу могат да играят ролята на мотиватор, доколкото чрез тях могат да се удовлетворят редица потребности.Съгласно теорията на Херцберг, те са поддържащ фактор. Тези две теории са насочени към потребностите като ключов фактор на мотивацията. Те не показват как става мотивацията, т.е. как поведението се инициира, направлява, поддържа и преустановява. Към това са насочени процесните мотивационни теории, като теорията за очакването на Виктор Врум. Той разглежда мотивацията като процес, които управлява правенето на избор.

Мотивацията не е единственият фактор, определящ резултатите от работата на индивида, тя е основно средство за пълноценно използване на персонала в организацията. Способността да мотивират хората е определящ критерий за качествата на мениджърите. Мениджърите трябва да имат отлични комуникативни способности и дарба да формират ценности, да знаят как да подтикнат хората, за да осигурят изпълнението на задачата


Други реферати:
Съчинение разсъждение на тема Опълченците на Шипка
Съпоставяне на цитати от Немили-недраги и Една българка
Съдбата на Децата на града в поезията на Смирненски
Робството, бунтът и свободата в поезията на Христо Ботев
Суровите повели на родовия свят в разказа Дервишово семе


Изтегли рефератаСуровите повели на родовия свят в разказа Дервишово семе - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия