МСС и НСС

Разлики между МСФО 3 и НСС 22, МСС 28 и НСС 28, МСС 32 и 39 и НСС 32Според МСС 28 :


 • Финансови отчети, в които се прилага методът на собствения капитал, не са индивидуални финансови отчети, нито пък финансовите отчети на предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или няма дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие.


 • Индивидуални финансови отчети са тези, представени в допълнение към консолидираните финансови отчети, финансовите отчети, в които инвестициите са отчетени по метода на собствения капитал, както и финансовите отчети, в които дяловете на контролиращите съдружници в съвместното предприятие са пропорционално консолидирани. Не е задължително индивидуални финансови отчети да се прилагат или да придружават тези консолидирани финансови отчети.


Съгласно НСС 28 значително влияние е на лице, когато инвеститорът притежава (пряко или косвено, чрез дъщерно предприятие) 20 или повече процента от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват доказателства за противното.

МСС 28 добавя, че доказателствата за противното на даденото определение за значително влияние от НСС 28 трябва да са недвусмислени. В МСС 28 е казано още и: в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез дъщерни предприятия) по-малко от 20 % от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, се приема, че този инвеститор не притежава значително влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното. Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от друг инвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма значително влияние.

Според НСС 28 наличието на значително влияние от страна на даден инвеститор се доказва чрез наличието на едно или повече от следните условия:

представителство в управителния съвет ( съгласно МСС 28 в съвета на директорите ) или в равностоен управленски орган на предприятието, в което е инвестирано;

 • участие в процеса на вземане на решения ( а МСС 28 допълва включително при вземане на решения за разпределение на дивиденти или други подобни );

 • значими сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано – тук между двата стандарта ( МСС 28 и НСС 28 ) няма разлика;

 • взаимен обмен на управленски персонал;

 • осигуряване на съществена техническа информация.


 • Но МСС 28 добавя към условията освен отбелязаните допълнения и значимите сделки между инвеститора и предприятието, в което е инвестирано.


  Други реферати:
  Въведение в туризма-лекции1
  Пищови по управление на туризма
  Въведение в туризма
  Туристическо място
  Хотелиерство


  Изтегли реферата  Хотелиерство - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия