Немили-недраги-Жалкото и величавото у човека

ИВАН ВАЗОВ - „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”

ЖАЛКОТО И ВЕЛИЧАВОТО У ЧОВЕКА

СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ I ГЛАВА

В повестта си „Немили-недраги Иван Вазов пресъздава образа на българския хъш в предосвобожденската епоха на България, когато смелите родолюбци се изправят сре­щу жестоките турски поробители в борба за освобождението на своя народ. Изграж­дайки контрастните личности на български­те борци за свобода, повествователят ри­сува един истински, жив образ на народ­ния хъш, в който по своеобразен начин се преплитат жалкото и величавото, мизерно­то настояще и славното минало. Прокуде­ни от родната земя, принудени да водят живот, изпълнен с ежедневни усилия за фи­зическо оцеляване, борбените хъшове са запазили в душата си светлия образ на оте­чеството, за което са готови да се жертват.

Жалко е да живееш на чужда земя - от­хвърлен и презрян. Мъчно е да водиш мизерно съществуване, заобиколен от студе­нина и безразличие. Но храбрите патриоти са направили своя избор, знаейки пред какви изпитания ще се изправят. Възвише­ният идеал на хъшовете ги води по пътя на саможертвата, изпълнен с много страдания, но и с една велика цел - освобождаване от гнета на поробителя. Свободният по дух човек не се интересува от материалното. Той живее, следвайки своята мисия. Таки­ва са и българските хъшове. Те са готови да пренебрегнат и надживеят жалкото в настоящия миг на живота си в името на величавия идеал за национална независимост.

В началото на повестта авторът рисува мрачната и студена картина на нощна Браила, която предизвиква у хъшовете чувство на потиснатост от негостоприемната и чуж­да румънска земя. В мрака на хладната нощ свети само „едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче. То е на една скромна, „будна кръчма, носеща патрио­тичното име „Народна кръчма на Знаменосе­цът!. Този и множеството подобни на не­го надписи на български заведения свиде­телстват за съхранилия се на чуждата земя български патриотичен дух. Макар наивни и смешни за онзи, в чието сърце не гори пламъкът на българското родолюбие, дръз­ките изображения на посечени турци по стените на лавките за тютюн потвърждават присъствието на националния български дух в Румъния.

Жалко е наистина, че хъшовете разчитат за своето оцеляване на бедните като тях тютюнджии и родолюбци. Но макар и с мизерно настояще, това са някогашни участници в „героическите чети на Хаджи Димитър и Филип Тотя. Мъченическото им настояще е следствие от славното, само-жертвено минало.

Но нека погледнем в кръчмата на Знаме­носеца, където Вазов за първи път ни за­познава с главните герои на повестта. Опу­шената, бедна изба е съхранила един чис­то български свят. Мизерна е кръчмата, съ­довете, „йерархически наредени, се съби­рат на една полица, а осветлението се със­тои от една единствена лампа, но налепените по стената картини, изобразяващи славни битки, макар скромни, свидетелст­ват за българското самосъзнание. Най-сил­но впечатление прави една грубо изобра­зена картина, пресъздаваща величестве­ния образ на съдържателя на кръчмата - „храбрият Странджа - знаменосец. Сега този български лев лежи и слуша разкази за славното минало, разгарящи пламъка на патриотизма в сърцето му. Жалко е насто­ящето на стария хъш, „дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада, изнемощял от мизери­ята, но пазещ жив спомена за славното ми­нало на България, за битките срещу поро­бителя.

Силни идейно-емоционални внушения носи и образът на Македонски - „един


Други реферати:
Образът на родното според Изворът на Белоногата
Измеренията на човешката доброта в Една българка
Духовната разруха на Николчо в повестта Мамино детенце
Двете лица на българина в повестите на Вазов Чичовци и Немили-недраги
Под игото–епопея за пробуждането на българския народ


Изтегли рефератаПод игото–епопея за пробуждането на българския народ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия