Обща характеристика на ситемите с изкуствен интелект

Обща характеристика на техническите системи с изкуствен интелект

Точна дефиниция на понятието “изкуствен интелект” трудно може да бъде дадена. С развитието на научната и техническата мисъл съдържанието на това понятие непрекъснато се обогатява. При създаването на нови технически средства има ясна тенденция в тях да бъдат използвани елементи на разумна дейност. Това дава основание такива средства и системи да бъдат наричани “интелигентни”.

Една от характерните особености на интелигентните машини е свързана с възможността им да събират и обработват информация за средата, в която функционират, посредством различни сензори и анализатори. И тук изследователите в голяма степен се опитват да имитират възприятията , характерни за човека. Той получава информация от околната среда по различни начини. Преобладаващата част от информацията човек получава по зрителен път. Техническият еквивалент на човешкото око е визуалният сензор (TV-камера). Тактилното усещане е друг начин за получаване на информация за околната среда. За имитиране на този вид възприятия изследователите създават различни видове тактилни сензори, чрез които машините регистрират допир с обекти от средата или определят контактно налягане. Не малка част от информацията човек получава по слухов път, възприемайки посредством слуховия си орган звуковите вълни в определена честотна област. За възприемане на подобен вид сигнали в техническите средства се въвеждат разнообразни локационни сензори, формиращи и възприемащи различни лъчения – светлинни, звукови, радиовълнови, топлинни и др. Важна е ролята и на силовото усещане у човека. Например, хващайки даден предмет, човек, макар и приблизително, може да определи неговото тегло. В машините за определяне на силово взаимодействие с околната среда се използват сензори за сила и момент и силомоментни анализатори.

Друга отличителна особеност на интелигентните машини е способността им да разпознават. Способността за разпознаване на различни образи – предмети от околната среда, картини, реч, музика, текст и др., се определя от редица автори и като основен атрибут на естествения интелект. Разпознаването на образи може да бъде разглеждано в два аспекта, свързани с т.нар. “сензорно” и “понятийно” разпознаване. В първия случай става въпрос за разпознаване на пространствени и временни образи, формиране на базата на визуална, тактилна, слухова, силомоментна или друга информация. Във втория случай разпознаването е свързано с логическо мислене и извод без използване на конкретна сензорна информация. В съвременните технически системи разпознаването на образи е често срещана процедура. Областите, в които се прилагат такива процедури, са твърде разнообразни – в робототехниката при адаптивното управление на роботи; при управление на мобилни обекти; в компютърните системи; в медицината; във военната сфера; в криминалистиката; в системите за оценяване на качеството на различни изделия; в ядрената енергетика; в системите за диагностика; в системите за прогнозиране на атмосферни процеси и в редица други области.

Друга важна характеристика на интелигентните системи е свързана с планирането на действия. В конвенционалните технически средства се използва твърдо програмиране на работните операции и действия. Алгоритъмът на функциониране на такава машина е детайлизиран като последователност от елементарни операции и действия, извършвани в строго определена последователност. Липсва възможност за коригиране на тази последователност или на вида на операциите при промяна на характеристиките на работната среда. В интелигентните машини задачите за изпълнение обикновено се поставят в по-общ вид, под формата на цели. Редът и съвкупността от операции и действия, които трябва да се извършват за постигане на поставената цел, се определят от системата за управление въз основа на анализ на информацията от околната среда. При промяна на работните условия машината сама коригира плана за действие.

Съществена отличителна характеристика на системите с изкуствен интелект възможността им за обучение и самообучение, както и използването на натрупан опит при тяхното функциониране. В съвременните технически средства машинното обучение се основава на апарата на изкуствените невронни мрежи, генетичното обучение и други съвременни подходи. В тази област широко се прилагат различни методи и средства за представяне и използване на знания.

Вземането на решения е друга характерна особеност на системите с изкуствен интелект. Разпознаването на образи и планирането на действия в известна степен също могат да бъдат отнесени към това направление. Важна роля при реализирането на тази функция играе и апаратът на експертните системи.

При създаването на съвременни интелигентни технически системи се наблюдава и друга тенденция, свързана с общуването между човека-оператор и машината. Стремежът е да се използват естествените за човека начини на общуване – чрез говор и текст. В последните години за реализирани не малко успешни проекти в тази насока. Постигнати са значителни резултати при разпознаването на текст и синтеза на говор, както и при разпознаването на реч.Други реферати:
Как да си направим Boot за Windows XP в ISO готово за запис с NERO
Как да си направим Web страница
Как да си направиш сайт с DreamWeaver
Как да си сглобим сами компютър
Как се прави flash бутон за музика


Изтегли рефератаКак се прави flash бутон за музика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия