Отчитане на финансовите средства

Отчитане на финансовите средства


1. Отчитане на паричните средства в касата и по разплащателната сметка на предприятието

1.1. Първични документи

а) приходен касов ордер (ПКО) за местна валута

По своето предназначение този документ е комбиниран. Той съдържа елементи на разпореждане и изпълнение. Главният счетоводител разпорежда на касиера да приеме парични средства в левове, като се визира от кого се внасят средствата, в какъв размер и за каква цел са предназначени.

Документът се съставя в един екземпляр от определено лице в счетоводството. Преди да се предаде на касера за изпълнение, се описва в специален регистър, от където получава своя номер. Номерацията е годишна. Ако е осигурен ефикасен контрол и по преценка на главния счетоводител, регистрирането на приходните касови ордери може да става направо в касовата книга. След заприходяване на паричната сума в касата, касиерът се подписва и това именно е елементът на изпълнение на подписаната от счетоводителя повеля в първата част на документа. Върпу ПКО се подписва и вносителя на средствата.

Приходният касов ордер се описва в касовата книга, която се приключва задължително в края на деня. Изготвя се отчет на касиера, който заедно със съставените и приложени към него приходни ордери се предава в счетоводството за счетоводно отразяване.

Приходният касов ордер се придружава от квитанция. Тя се издава на вносителя на сумата и е негов оправдателен документ. Квитанцията е скрепена с подпис и печат и има юридическа доказателствена сила. Тя не се попълва тогава, когато паричната сума е изтеглена от разплащателната сметка и е заприходена от касиера в касата на предприятието.

Според мястото на издаване, документът е вътрешен, а според обхвата на информацията – единичен и служи за отчитане на паричните средства.

б) приходен касов ордер за чуждестранна валута

Този документ има същата характеристика като ПКО за местна валута – левове. Различава се по това, че се отнася за чуждестранна валута, която се описва по вид и равностойност в левове.

Съставените и оформени приходни касови ордери за чуждестранна валута се завеждат ежедневно от касиера в касовата книга за чуждестранна валута. По-нататък документите имат такова движение, каквото е движението на приходните касови ордери в левове.

Документът е комбиниран, вътрешен, единичен и е за отчитане на паричните средства.

в) разходен касов ордер (РКО) за местна валута

Документът е комбиниран, вътрешен, единичен и служи за отчитане на паричните средства. Съставя се в един екземпляр от отговорно лице в счетоводството, определено от главния счетоводител. Тъй като разходването на средства от предприятието е отговорен момент от дейността му, РКО се подписва от ръководителя и от главния счетоводител. Разходните касови ордери се регистрират в специален журнал, отделно от приходните касови ордери. Тази номерация е годишна. Едва когато разходният касов ордер се предава на касиера, подписан от упоменатите по-горе лица, той изплаща сумата. В ордера се посочва целта на плащането и лицето, което получава сумата. За по-голяма сигурност в разходния касов ордер са предвидени реквизити за данни от личните документи на получателя или пълномощника, ако е налице представител на юридическото лице. Както приходните, така и разходните ордери се описват от касиера в касовата книга, един екземпляр от която служи за отчет на касиера за деня. Този отчет заедно с касовите ордери се предава на отговорния счетоводител, който води касовите операции, за да се направят необходимите счетоводни записвания.

г) разходен касов ордер в чуждестранна валута

Той има същата характеристика като РКО в местна валута. Разликата се състои в това, че в него се описва валутата, нейният вид и равностойността й в левове. Ако изплатената сума е свързана с комендировка в чужбина, разходният касов ордер се съставя на основание Заповед за командировка в чужбина.

д) касова книга

Това е прономерован и прошнурован журнал, в който се описват всички съставени за деня касови ордери. Касовата книга се води от касиера в два екземпляра. В края на всеки ден се приключва, за да се установи движението на паричните средства и тяхната наличност. До преди няколко години, ако тази наличност надминаваше определения за предприятието касов лимит, сумата в повече се внася по разплащателната сметка в банката. Вторият екземпляр от касовата книга представлява касов отчет. Той се придружава от всички съставени през деня касови ордери, които се предават в счетоводството на отговорния счетоводител. Касовата книга (отчет) е вътрешен, натрупващ документ.


С оглед правилното съхраняване на паричните средства и извършването на различни разплащания по безналичен път, банките могат да откриват в левове и в чуждестранна валута различни видове банкови сметки. Такава е разплащателната сметка. Нейното предназначение е да съхранява парите, платими на виждане без срок на предизвестие от клиентите до банката.

За откриване на банкова сметка, в т.ч. и разплащателна, се изискват искане за откриване на сметка, към което се прилагат:

- спесимен на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с финансовите средства по сметкат Подписите на тези лица се полагат в присъствието на упълномощен служител от банката или пък трябва да са нотариално заверени;

- копие от акта, с който са оправомощени лицата да се разпореждат с парите по откритата сметка;

- удостоверение за регистрация на лицето, което открива сметката;

- извлечения от учредителния акт на лицето, което открива сметката като се устонавяват правомощията за


Други реферати:
Основи на маркетинга
Quality management
Мотивиране на персонала
Набиране и подбор на персонал
Начин на формиране на годишната производствена програма


Изтегли рефератаНачин на формиране на годишната производствена програма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия