Периодично приключване при двустранното счетоводство

Периодично приключване при двустранното счетоводство


Двустранното счетоводство се основава на способа на двойно счетоводно записване, а записването използва като основен способ системата на счетоводните сметки. Чрез нея в счетоводството се отразява движението на средствата и техните източници.

Извършването на първото записване по дадена счетоводна сметка се нарича откриване на сметката. Отразява се началното състояние на отчетните обекти. Текущото отразяване на настъпилите изменения в предприятията, се нарича водене на сметките – чрез тяхното дебитиране (задължаване) и кредитиране (заверяване). В края на всеки отчетен период се извършва приключване на счетоводните сметки, което обхваща :

  1. обобщаване на дебитните и кредитните обороти за всяка синтетична сметка и изчисляване на салдото по сметката.

  2. установяване на дебитните и кредитните обороти и на салдата по аналитичните сметки.

  3. сверяване на сбора от оборотите и салдата по аналитичните сметки с общите сборове на оборотите и салдата по синтетичните сметки и осигуряване на аритметичното равенство между тях.

В края на всеки отчетен период въз основа на оборотите и салдата по синтетичните счетоводни сметки се приключва главната книга и се съставя оборотна ведомост.

В началото на всяка година синтетичните и аналитичните сметки се откриват със сумите на крайните салда за предходната година.

Приключването на счетоводните сметки в края на всеки отчетен период дава информация за състоянието на активите и пасивите, както и за настъпилите в тях измерения.

Законът за счетоводството приема календарната година за отчетен период. Информацията в отчета показва финансовото състояние на предприятието. Счетоводната информация, отразена през календарната година в счетоводните регистри от 01. януари до 31.декември, се обобщава в годишния финансов отчет.

Съставните части на годишния финансов отчет са :

  1. счетоводен баланс

  2. отчет за приходите и разходите

  3. отчет за паричните потоци

  4. отчет на собствения капитал

  5. приложение


След приемането му годишният финансов отчет се публикува в ежедневник или Интернет в срок до 3 месеца.

Освен годишния счетоводен отчет, за нуждите на предприятието могат да се съставят и други избрани от тях по форма и съдържание отчети.Тема 20 – Информационни възможности на двустранното счетоводство и потребители на счетоводна информация, предоставяна от него


Във всяко предприятие се регистрира различна по обем и разнообразна по съдържание отчетна информация. Това става с помощта на документирането. По-нататък обхванатите информационни съвкупности се систематизират и допълват периодично чрез инвентаризиране на активите и пасивите. Систематизирането на първично регистрираните данни се основава на системата на счетоводните сметки (синтетични и


Други реферати:
Взаимодействието с Бога
Ислямът-една непозната религия
Въведение в правната наука и правната философия
Кое е истинското българско черковно пеене
Езически и християнски модели на света


Изтегли рефератаЕзически и християнски модели на света - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия