Периодично приключване при двустранното счетоводство

Периодично приключване при двустранното счетоводство


Двустранното счетоводство се основава на способа на двойно счетоводно записване, а записването използва като основен способ системата на счетоводните сметки. Чрез нея в счетоводството се отразява движението на средствата и техните източници.

Извършването на първото записване по дадена счетоводна сметка се нарича откриване на сметката. Отразява се началното състояние на отчетните обекти. Текущото отразяване на настъпилите изменения в предприятията, се нарича водене на сметките – чрез тяхното дебитиране (задължаване) и кредитиране (заверяване). В края на всеки отчетен период се извършва приключване на счетоводните сметки, което обхваща :

  1. обобщаване на дебитните и кредитните обороти за всяка синтетична сметка и изчисляване на салдото по сметката.

  2. установяване на дебитните и кредитните обороти и на салдата по аналитичните сметки.

  3. сверяване на сбора от оборотите и салдата по аналитичните сметки с общите сборове на оборотите и салдата по синтетичните сметки и осигуряване на аритметичното равенство между тях.

В края на всеки отчетен период въз основа на оборотите и салдата по синтетичните счетоводни сметки се приключва главната книга и се съставя оборотна ведомост.

В началото на всяка година синтетичните и аналитичните сметки се откриват със сумите на крайните салда за предходната година.

Приключването на счетоводните сметки в края на всеки отчетен период дава информация за състоянието на активите и пасивите, както и за настъпилите в тях измерения.

Законът за счетоводството приема календарната година за отчетен период. Информацията в отчета показва финансовото състояние на предприятието. Счетоводната информация, отразена през календарната година в счетоводните регистри от 01. януари до 31.декември, се обобщава в годишния финансов отчет.

Съставните части на годишния финансов отчет са :

  1. счетоводен баланс

  2. отчет за приходите и разходите

  3. отчет за паричните потоци

  4. отчет на собствения капитал

  5. приложение


След приемането му годишният финансов отчет се публикува в ежедневник или Интернет в срок до 3 месеца.

Освен годишния счетоводен отчет, за нуждите на предприятието могат да се съставят и други избрани от тях по форма и съдържание отчети.Тема 20 – Информационни възможности на двустранното счетоводство и потребители на счетоводна информация, предоставяна от него


Във всяко предприятие се регистрира различна по обем и разнообразна по съдържание отчетна информация. Това става с помощта на документирането. По-нататък обхванатите информационни съвкупности се систематизират и допълват периодично чрез инвентаризиране на активите и пасивите. Систематизирането на първично регистрираните данни се основава на системата на счетоводните сметки (синтетични и


Други реферати:
Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система
Периодичен закон
Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система (на фирма произвеждаща продукция от висококачествени винени сортове лозя)
Производство на етерични масла чрез екстракция
Скорост на химичната реакция


Изтегли рефератаСкорост на химичната реакция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия