Планиране и прогнозиране

ПОНЯТИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПЛАН

І. Всяко човешко начинание, всяка обществено-полезна дейност в областта на икономика, техника, здравеопазване и т.н. решения е свързана с ПЛАНИРАНЕ. Понятията Планиране и План НЕ СА ТЪЖДЕСТВЕНИ.

ПЛАНА е продукт, резултат, финал на съвкупност от взаимосвързани една след друга дейности в писмена форма.

Понятието ПЛАНИРАНЕ за разлика от категорията план е високо интелектуална дейност, ориентирана към краен резулатат – подготовка и предлагане за решение от правомощните органи на план в няколко варианта.

ВСЕКИ план, всяка прогнозна дейност е свързана със седем основни елемента :

 1. Потребности – Пб

 2. Цели – Ц

 3. Резултати – Р

 4. Средства в дейността – СД

 5. Предмет на дейността – ПД

 6. Същинска дейност

 7. Мотиви за дейност.


При прогнозиране и планиране на процесите движението е от дясно на ляво, т.е. в условията на пазарна икономика стартово начало са потребностите на човека индивид.

При реално осъществяване на процесите, те.е. в чисто практически план, когато човека постига резултатите движението е от ляво към дясно.


В практиката на планирането се наблюдава изключително голямо разнообразие на планове, класифицирани по признаци :

1. Според обхвата във времето, плановете биват :

- текущи – от 1 до 3 год.;

- средносрочни – 4,7,10 г.

- дългосрочни – 11,15,20 и т.н. години.

От своя страна текущите биват :

 • целогодишни ;

 • шестмесечни ;

 • тримесечни ;

 • месечни ;

 • десетдневни ;

 • седмични ;

 • дневни ;

 • планове по работни смени /три смени = 22 часа; 2 смени = 16 часа, 1 см.=8 часа/.

2. По обхвата в пространството върху територията, плановете биват :

- регионални - / в границите на селището – 2500-5000, общините – 264, области – 28, региони 6. По изискване на ЕС у нас са формирани 6 планови икономически райони :

- североизточен – Силистра ;

- централен – Плевен ;

- северозападен – Видин ;

- югоизточен – Бургас ;

- южен централен – Пловдив ;

- югозападен – Благоевград.

И ОЩЕ ПЛАНОВЕТЕ БИВАТ :

- национални ;

- наднационални /ЕС-27/;

- Международни /ООН/.

3. Според сектор на насоченост, плановете биват :

- план за развитие на земеделския сектор ;

- план за развитие на промишления сектор ;

- план за развитие на здравеопазване ;

- план за развитие на култура .4. Според степента на обоснованост, компенсираност :

- всестранно обосновани;

- балансирани ;

- комплексно обвързани във всички измерения а човешкото развитие на съвременни стадий четири на брой :

- измерение – потребности, продукти и стоки за тяхното удовлетворяване ;

- движение на пари ;

- движи се труд /в неговите две форми/

5. Според повода по който се разработва, плановете могат да бъдат според наложилата се вътрешна и международна ситуация :

- тактико-оперативни ;

- конюнктюрни.
Ф У Н К Ц И И

Прогнозите по същество изпълняват следните функции :

 • научно-изследователска;

 • аналитично изследователска ;

 • предпланова функция ;

 • предпрограмна ;

Прогнозата е първооснова – база за първа стъпка.
ПОДХОДИ ПРИ ПРОГНОЗИРАНЕТО

Познати са два основни подхода при прогнозната дейност :

 • Генетичен – Движението при този подход е от настоящето към бъдещето ;

 • Нормативен – Движението при този подход е от бъдещето към настоящето .


Многообразни са МЕТОДИТЕ, както при прогнозирането, така и при планирането. Планирането и прогнозирането са взаимно свързани.

По съществени методи са :

 • балансовия метод ;

 • метод на логическото ;

 • метод на математическото моделиране ;

 • метод на мрежвото моделиране ;

 • метод на швот-анализа. При този анализ се засягат четири групи въпроси :

 1. Плюсове на обекта, ;

 2. Минуси на обекта;

 3. Възможности на обекта ;

 4. Заплахи за обектаДруги реферати:
За мълниите и светкавиците
Закон на Кулон
Лазери-Същност на лазарите
Магнитно поле
Кондензатори и полупроводници


Изтегли рефератаКондензатори и полупроводници - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия