Попоръчков метод. Калкулиране по процеси. Оценяване на незавършеното производство

Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство.1.Попоръчков метод – определянето на разходите за отделните поръчки или попоръчковото калкулиране се прилага когато продукцията се произвежда по поръчка на клиент, докато при разходите за продължителни операции или операционно калкулиране продукцията(услугите) са резултат от повтарящи се процедури или серия от процедури..Поръчковото калкулиране се прилага при дейности като ремонт на превозни средства в гараж, шивашки услуги , пътно и жилищно строителство.

Поръчковият метод на калкулиране се прилага при производства за които са поети договорни задължения.Срещат се три вида разновидности на поръчковия метод:

-индивидуално

-серийно(за малки серии)-няма наличие на поръчка в прекия смисъл, но поради прекъснатостта на производствения процес се налага акумулиране на разходите по отделни серии.

-подоговорно(обхваща период по дълъг от една година)

За всяка поръчка се открива самостоятелна калкулационна карта.В нея текущо се нанасят преките материални и трудови разходи за конкретната поръчка.

В обобщение на казаното за попоръчковия метод може да се акцентира на следните особености,които в повечето случаи се явяват и като недостатъци на този метод:

  • Основните производствени разходи се отнасят текущо към съответните поръчки.За целта се организира синтетично и аналитично отчитане по видове поръчки.Това от своя страна изисква диференцирано отчитане на материалните и трудовите разходи не само по икономически елементи но и по отделни видове поръчки.На практика това е трудоемък процес, който затруднява и усложнява счетоводната дейност.

  • Производствения цикъл е до завършване на поръчката и често не съвпада с края на отчетния период.Не завършените поръчки имат характер на незавършено производство и обхващат разходите от няколко отчетни периода.От разминаването м/у периода на завършване на поръчката и отчетния период се затруднява изчисляването на ефективността на разходите за даден отчетен период.

  • Непреките разходи се включват към отделната поръчка едва след нейното приключване порадуи което е много малка възможността за


Други реферати:
Социално положение и психологични особености на старите хора
Физиологическо и психологическо развитие на детето
Психологически проблеми на възрастта, промени в юношеството-привързаност към различни групи
Социални и вътрешно-семейни стресори
Рефлексията в познанието и самопознанието


Изтегли рефератаРефлексията в познанието и самопознанието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия