Примерен тест по математика


ПРИМЕРЕН ТЕСТ 08/1


съдържа пет задачи. Само един от дадените отговори е верен.

Оценката се определя така:

  • 0 или 1 верен отговор – слаб 2;

  • 2 верни отговора – среден 3;

  • 3 верни отговора – добър 4;

  • 4 верни отговора – мн. добър 5;

  • 5 верни отговора – отличен 6.  1. Тангенсът на ъгъла между страната АВ и медианата през върха А в

триъгълника с върхове А(–5, –2), B(8, 1), C(4, 13) e равен на:

а) б) 2; в) г) 3.


2. Правата, която минава през точката М(–5, 4) и е перпендикулярна на

правата 14х – 21у + 2 = 0, има уравнение:


а) 3x + 2y + 7 = 0; б) x + y + 1 = 0; в) 2x – 3у + 22 = 0; г) 2х + 3у – 2 = 0.

  1. Стойностите на параметъра а, за които векторите


А1 = (1, 13, –12)

A2 = (4, –5, а)

A3 = (a, 1, –2)

са линейно зависими, са:

а) и 3; б) и 2; в) 3 и –4; г) –4 и 5.

  1. Решението на матричното уравнение

.Х =

е матрицата:


Други реферати:
Психология на лица с комуникативни нарушения
Platon, book ІV
Либерали и консерватори-създаване на разделението
Новите моменти в развитието на палестинския (близкоизточния) проблем
Норберто Боббио-Дясно и ляво


Изтегли рефератаНорберто Боббио-Дясно и ляво - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия