Принципи на ЧЕО

Принципът се определя във философията като първоначало, ръководна идея, основно правило, ръководна идея, основно правило на поведение. В логически смисъл принципът е централното понятие, основата на системата, която представлява обобщение и разпростиране на някакво положение върху всички явления в тази област, от която е абстрахиран даден принцип.
Дидактичските принципи имат общовалиден характер. Те са правила на поведение на учителя изобщо, независимо от конкретния предмет на обучение, следователно те са валидни и за ЧЕО. Познаването и спазването на дидактическите принципи от учителя по чужд език повишава ефективността на обучението. Най – значимите за ЧЕО са следните дидактически принципи:

Принцип на нагледност

Нагледността се отнася до всички сетива на човека, тя обхваща всички видове възприятия. Спазването и прилагането на този принцип в ЧЕО е много важно, тъй като езикът е акустичен феномен. Да се преподава нагледно в съвременното ЧЕО означава да се използва колкото се може по – целенасочено слухова, зрителна, а най- добре слухово – зрителна нагледност. Схващанията за същността на този принцип в ЧЕО са претърпели голямо развитие, от едностранчиво разглеждане и пренабрегване до надценяване и издигане на равнище на самостоятелен метод на обучение. Нагледността подпомага усвояването на чуждия език, подобрява мотивацията на ученето, допринася за осъществяване на развивящия характер на ЧЕО. Тя осигурява придобяване не само на непосредствени, практически знания и умения, но и на теоретични лингвистични знания. Съвременните учебни комплекти по чужд език включват като своя неотменима съставна част слухови, зрителни и слухово – зрителни компоненти. Те трябва да отговарят на определени изисквания като:
- да съответсват на степента на развитие на мисленето на обучаваните,
- да са автентични
- да са естетични
- да притежават високо техническо качество.
Очевидно е, че спазването на принципа на нагледност на съвременния етап е немислимо без съответна материялна база, без учебно – технически средства като касетофон, видео, диапрожекционен апарат, шрайбпроектор, компютър, електронна поща и т.н. Конкретното приложение на принципа на нагледност ще покажем при разглеждането на въпросите, свързани с развитието на уменията на обучаваните за слушане, говорене, четене и писане.

Принцип на съзнателност

Съзнателността в ЧЕО може да има две значения: като разбиране на смисъла на преподаваното учебно съдържание и като отношение към учебната работа. Отношението към учебната дейност може да се регулира с различни средства от учителя, което от своя страна облекчава и ускорява разбирането на учебния материал. Една от основните задачи на учителя е да учи обучаваните да


Други реферати:
Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи
Финансова стратегия и финансово планиране. Същност и етапи. Обхват на системата от финансови планове. Дългосрочно финансово планиране
Финансовата структура обхваща всички капитали намиращи се в пасива на баланса на дружеството (фирмата)
Управление на оборотния капитал и краткосрочно финансиране
Финансова система и управление на финансите


Изтегли рефератаФинансова система и управление на финансите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия