Проверка и оценка в обучението по чужд език

Проверка и оценка в обучението по чужд език


Проверките на учебните постижения на обучаваните по чужд език са много важни елементи на учебния процес. Получените резултати информират учителя за постигнатото от обучаваните. На тяхна основа учителят може да планира ефективно по–нататъшната си преподавателска дейност. Резултатите , показани от обучаваните в края на даден период на обучение (например учебна година или образователна степен), съотнесени към целите на обучението, показват доколко се постигат предварително поставените цели. Анализът на тези резултати е много надеждно средство за вземане на правилни образователни решения по отношение на необходимите промени в чуждоезиковото обучение.

Прилагат се два вида проверка на учебните постижения – текуща и периодична. Когато постиженията на учениците , показани при съответния вид проверка, се оценят, говорим за съответен вид оценка – текуща, срочна, годишна, от съответен вид изпит (например при завършване на даден клас, приравнителен, матуритетен, приемен и т.н.).

В ЧЕО обект на проверка са компонентите на комуникативната компетентност на обучаваните – знания, умения, навици, стратегии и т.н.

Основни методи за проверка са наблюдението от страна на учителя, самооценката на обучавания, тестирането чрез използване на структурни и функционални тестове и устното изпитване. В зависимост от вида на проверката (текуща или периодична) и от обекта и предмета на проверка се подбира от проверяващия/проверяващите най–подходящият за целта метод. Така например най–подходящи методи за текуща проверка са наблюдението, самооценката , структурни и функционални тестове. При периодичната проверка измерването на комуникативната компетентност на обучаваните се ориентира към критерии, произтичащи от целите и съдържанието на съответното ниво/равнище на обучение. В този случай проверката има комплексен характер и показва, доколко реалните постижения на обучаваните се доближават, съвпадат или разминават с предварително планираните цели за съответния етап на обучение, поради това тестовете, чрез които се извършва съответната проверка, се наричат равнищни. Равнищният тест съдържа както структурни, така и функционални тестови задачи. Проверката се извършва както писмено, така и устно, за да може да се обхванат всички страни и компоненти на комуникативната компетентност.

Към проверка и оценката в чуждоезиковото обучение се предявяват изисквания за обективност (необходими са единни критерии за оценка на всички обучавани), валидност ( да отговаря на обекта на контрол – например граматични или лексикални знания, умения за четене, слушане, говорене или писане, стратегии


Други реферати:
Характеристика на различни таксономични групи като белтъчни продуценти
Скачени гени, кросинговър и морганиди
Дифузия на твърдо тяло
Охлаждащи течности
Транзистор


Изтегли рефератаТранзистор - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия