ПТ насочени към личностното формиране. Ценностна ориентация на децата в и чрез играта

` №8 ПТ насочени към личностното формиране. Ценностна ориентация на децата в и чрез играта.


Формирането на личността е сложен феномен, който се разглежда в психологията като резултат от разграничаване на себе си от другите хора. Това позволява на личността да се почувства като субект на своите физически и психически състояния, действия и процеси т е да се отъждестви със себе си.

“Аз”-ът на детето се утвърждава в стремежа му към автономност и отделяне от възрастния.

Проучванията показват, че децата от предучилищна възраст имат различни представи за себе си. У едни те са точни и такива деца са адекватни в поведението си на ситуацията, отличават се с общителност, старание и умение да общуват и да отстояват своето. Друга чат от децата имат занижени представи за себе си, не умеят да общуват, не вярват в себе си, лесно се обиждат, невъздържани са и при неуспех бързо се разстройват.

Повечето изследователи на проблема посочват дейностите и общуването като фактори за формиране на личността.

Различните видове дейности, най-вече сюжетно- ролевата игра, оказват силно влияние при формирането на детската личност.Чрез социалните отношения, пресъздадени в игровите ситуации, детето овладява собствените си възможности и изгражда определена представа за себе си. Развитата СР игра се превръща в самодейност на децата, в резултат от обогатения им опит.

Играта представлява самостоятелна практика на децата, което поражда автономия на детското поведение. СРИ е свободно, чисто детско дело. Подготовката за нея е станала предварително в наблюденията, в събрания опит на децата, в знанията и културата им.Играта осигурява подходяща среда за формиране на положително самочувствие и осъзнаване на собствените възможности..

В другите ситуации – игроподобни и учебни, взаимодействието се определя предимно от педагога.Решават се преднамерени педагогически цели и задачи и дори когато детето е в позиция на субект, то не е напълно свободно в избора си / връзката е учител-дете/.В тези ситуации децата формират представи за себе си и другите под влияние на мнението на учителя.

При самостоятелните игри децата общуват свободно и се опознават докато организират и реализират играта. Опознават се чрез партньорите си, сравняват се с тях и така формират образ за себе си.СРИ е силно желана дейност, защото е свободна и създава условия за преодоляване на стеснителността, страха и неудовлетвореността. Това повишава самочувствието на децата. Общуването на равностойни партньори в играта /дете-дете/ обогатява представите на детето за себе си.

Личността е носител на ценностите на обществото. Приобщаването на личността към тези ценности започва от най- ранна детска възраст. От раждането си детето започва да възприема обществената среда чрез семейството, детската градина, улицата, медиите и т н . Най-голямо значение за соц.-нравственото му развитие имат педагогическите въздействия.

Играта е катализатор на човешките отношения. Това се дължи на нейната соц природа и същност. Според Елконин мотива на детската игра е желанието на детето да действа като възрастен. Игрите пресъздават отношенията между хората чрез действия с предмети.Чрез специфични педагогически действия се извършва достъпен анализ, сравнение и обобщения които да формират у децата представи и елементарни понятия за тях, н.пр кои хора са добри, културни, честни, и т н. Самата игра със своите правила, роли, сюжет оформя ценностната ориентация на децата. Изборът на тема за игра не е още критерий за нравствена ориентация на децата. По –конкретни са сюжетът е и съдържанието, които показват положителни или негативни страни от живота претворяват децата. Чрез играта се диагностицират детските знания, умения, навици, резултат от педагог въздействие и семейното влияние. Свободната игра обогатява нравствения опит на децата и чрез нея те се приобщават към морала на обществото. Независимо, че игровия процес протича във въображаема среда, чувствата , които се зараждат в нея и психическите процеси, които протичат са реални.


Други реферати:
Политически конфликти
Организация отворено образование
Прогресивизъм
Социална политика на ЕС
Борба с наркоманията


Изтегли рефератаБорба с наркоманията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия