Рекламата в и чрез Медиите

развива с изключителна скорост, тъй като предлага гъвкави ценови условия, бързина при изработката и възможност за качествено изменение на представата за продукта. Добре планирана външна реклама има оптимално въздействие, ако се съчетава периода на рекламиране, цялостния комуникационен микс в момента на планирането, интересните дизайнерски хрумвания за представяне на продукта и позиционирането на различните средства за външна реклама. Ефективността на външната реклама зависи от подпора на мястото за рекламиране, посоката на движение и броя на минувачите, видимостта за пешеходците и пътниците в превозните средства, осветлението през нощта, цялостната заобикаляща среда. Външната реклама трябва да е лаконична, ясна, с кратки текстове и прецизна изработка.

Интернет реклама - Тенденцията за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързана с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал.Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Формите за рекламиране в Интернет са твърде разнообразни – от поместване на информация за фирмени продукти на собствения уеб сървър или на чужди сървъри до разпращане на електронна поща и участие в телеконференции. Особеност на рекламирането в Интернет се явява необходимостта от осъществяването на допълнителни действия по популяризирането на собствения сайт чрез: Регистриране на фирмения сайт в търсещи машини;Регистриране в уеб директории или каталози; Разполагане на безплатни препратки в други търговски сървъри; Регистрация на тематични Jump Station.Предимството да са основен и най-разпространен начин за пряко рекламиране в мрежата имат така наречените банер реклами. На много малка площ рекламодателят получава идеална възможност за представяне на своя продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото си име. Въпреки, че в последно време се водят оживени дискусии за недостатъчната ефективност на рекламните банери и за необходимостта от други по- съвършени модели на интереси – рекламата, имено банерите си остават стандартният начин за разполагане на реклама в електронната мрежа.

PR - Включването на public relations в цялостния микс при разработването на комуникационна стратегия става все по-необходимо, тъй като чрез средствата и методите на public relations се въздейства върху поведението на големи групи хора и се работи за усъвършенстване представата на аудиторията за налаганата фирма, марка, услуга и т.н. Със средствата на PR се създава благоприятна маркетингова ситуация, в която рекламата работи ефективно и икономично, става все по-успешна и печеливша. Дейностите, свързани с налагане на положителен имидж на дадена организация, марка, услуга или конкретен продукт, трябва да са насочени към строго специфични групи от хора – decision makers, върху които да се въздейства при вземане на решение за покупка или формиране на представа за корпоративния имидж на институцията. Изграждането на корпоративен имидж на съответната организация е дълъг, сложен и строго таргетиран процес, изискващ навреме планирани PR-събития, предпазване от провокации при „черен PR”, адекватни решения при планиране на кризисен PR.
Други реферати:
Обща характеристика на ГАПС
Машини и процеси в преденето
Материалознание (пищов)
Закаляване на стомани
Валяци


Изтегли рефератаВаляци - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия