Счетоводно отчитане на краткосрочните финансови активи

СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Предприятията могат да получат финансови приходи от свободните си парични средства като ги инвестират краткосрочно в покупка на ценни книжа – акции, облигации, държавни ценни книги, както и благородни метали и скъпоценни камъни. Те счетоводно се третират като краткосрочни финансови активи. Характерно за тях е, че придобиването им става единствено с покупка, те са бързоликвидни, тъй като могат да се продадат по всяко време от това да се инкасират парични средства. Придобиването на акции облигации, благородни метали и скъпоценни камъни става чрез закупуването им паричен пазар наречен фондова борса, докато държавните ценни книжа се закупуват от първичен пазар – БНБ или от вторичен пазар – търговските банки. Преоценката на краткосрочните инвестиции, се прави съгласно ЗСч в края на всеки месец по борсовата им цена, ако са регистрирани на борсата и са борсово продаваеми. Финансовия приход от акции облигации, благородни метали и скъпоценни камъни е борсовата разлика между “курс купува” и “курс продава”, а от държавните ценни книжа е инкасираната лихва на падежа.

Изискване, краткосрочните активи да се отчитат счетоводно е да имат стойностна оценка. Тя е цената на придобиване, която например за акциите, облигациите, благородни метали и скъпоценни камъни е борсовия курс “купува”

Счетоводното отчитане на краткосрочните активи е решено като в НС са обособени като отделна група сметки 51 Краткосрочни инвестиции както следва

511 Акции

512 Изкупени собствени акции

513 Облигации

514 Изкупени собствени облигации

515 Държавни ценни книжа

516 Благородни метали и скъпоценни камъни

Тези сметки са активни, в края на отчетния период тези сметки могат да имат дебитно салдо, което показва наличност по тях. Аналитичното отчитане се организира в зависимост от потребностите на предприятието – може да се води по издатели, по видове, по цена на придобиване, и по номинална стойност, а за облигациите и по падеж на погасяването им.

Счетоводни операции:

закупуване на акции от фондовата борса

Дт ска 511 Акции

Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

продажба на акции по борсов курс “продава” по-висок от борсовия курс “купува”

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Кт ска 511 Акции

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

продажба на акции по борсов курс “продава” по-нисък от борсовия курс “купува”

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Дт ска 623 Разходи по операции с инвестиции

Кт ска 511 Акции

Що се отнася до закупените от предприятията собствени акции и облигации, търгувани на фондовата борса, целите са: а/покупката на собствени акции може да има за основания две причини. Едната, с цел регулиране броя на собствените акции в обръщение, с оглед да се въздейства върху борсовия им курс, а другата – предоставяне на акционерите на допълнителни акции, когато няма в наличност и б/ покупка на собствени облигации се осъществява от предприятието с цел получаване на пряк финансов приход чрез продажбата им отново на фондовата борса преди падежа им или погасяване преди падежа на облигационен заем с цел оставане от лихвата на облигациите като косвен финансов приход на предприятието.

изкупени собствени акции

Дт ска 512 Изкупени собствени акции

Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

продадени акции по борсов курс “продава” по-висок от борсов курс “купува”

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Кт ска 512 Изкупени собствени акции

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

продадени акции по борсов курс “продава” по-нисък от борсов курс “купува”

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Дт ска 623 Разходи по операции с инвестиции

Кт ска 512 Изкупени собствени акции

за увеличаване на акциите на акционерите

Дт ска 101 Основен капитал /анал.ска Емитирани акции на фондовата борса/

Кт ска 101 Основен капитал /Акционери/

за продадени на фондовата борса закупени от там собствени акции

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Кт ска 512 Изкупени собствени акции

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

за изкупени собствени облигации от фондовата борса

Дт ска 514 Изкупени собствени облигации

Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

за покриване на облигационен заем с изкупените собствени облигации

Дт ска 153 Облигационни заеми

ДТ ска 623 Разходи по операции с инвестиции

Кт ска 514 Изкупени собствени облигации

Държавните ценни книжа ДЦК от счетоводна гледна точка са друг вид краткосрочна инвестиция. Те са книжен документ, наречен сертификат, който има сериен номер, номинална стойност и други още задължителни реквизити съгласно ЗСч. ДЦК се издават от МФ, което ги предоставя на БНБ за продажба. Тя провежда т.н. аукцион, на който се закупуват от търговските банки, които после ги продават на т.н. вторичен пазар на предприятия и физически лица. ДЦК са три вида:

- сконтови – при които лихвата се сконтира от номиналната им стойност и получената сума е продажна цена на ДЦК за търговските банки и цена на придобиване за предприятията;

- лихвени – които имат продажна цена на търговските банки, респективно цена на придобиване за предприятията номинална стойност, която на падеж се инкасира заедно със записаната в сертификата лихва;

- сконтово-лихвени – които са съчетание на предходните два вида ДЦК – сконтови и лихвени;

Заприхождаване на закупени ДЦК


Други реферати:
Професиограма на професия психолог за пригодността за работа като психолог
Психология на всекидневния живот
Кратковременна и репродуктивна памет
Влиянието психология на убеждаването-Чалдини
Психологически аспекти на самотата


Изтегли рефератаПсихологически аспекти на самотата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия