Сметкоплан-същност и строеж

Сметкоплан – същност и строеж

Сметкопланът се определя като списък на счетоводните сметки, които са подредени по възприет признак и са кодирани цифри по възприета за това система. Сметкопланът е важна съставка на технологията на счетоводството. Дължи се на навлизането на компютрите в счетоводството. Особеностите в него по различен признак раздели, групи, сметки и счетоводни сметки са модули от различен разред.

Особеностите на модулите в сметкоплана е относително, защото обвързаността поддържа единството им. Счетоводната практика сега използва примерен национален, разработен от Националния съвет по счетоводство. Изграден е на основата на десетичната система и кодиране.

Разделите са 9 на брой, сметкоплана е обособен да съдържа като модули еднородни по икономическа същност групи сметки. За всеки от разделите в сметкоплана се определят групи сметки, които са модули от по-нисък разред. В тях се включват счетоводни сметки, които са еднородни по същност. Тези групи сметки имат двуцифрено число код. Тяхната първа цифра е кода на раздела, а вторият, поредния номер на групата сметка в раздела. Най-нисък е кода на синтетичните, главни счетоводни сметки. Всяка от тях има трицифрен код, което включва номера на раздела, групата и поредния номер на сметката. Например сметка 202 – Сгради.

Примерният национален сметкоплан дава възможност да се водят сметки с 4 и 5 цифрен номер. 3 цифрените са от по-нисък разред, но имат качества на основни, например с-ка 3031 – продукция в склада; 3033 – продукция на консигнация, които се водят към сметка 303 продукция.

От най-нисък разред са аналитичните сметки, които се водят към синтетичните. Например: с-ка 3031 продукция в склада, може да се водят аналитични сметки: по МОЛ, по складове, по видове продукция и др. Самото шифриране се отвежда на по-късен етап от счетоводството. Преди това операциите са се осчетоводявали, като са използвали имената на сметките.

Чрез въвеждането на шифрите на счетоводните сметки се постига съкращаване на изпълнените от работещите операции при ръчно водене на счетоводството. Индивидуалния сметкоплан се използва от главния счетоводител по всички правила по съставянето му и се утвърждава от неговия ръководител, а индивидуалния се изгражда на примерния.
Други реферати:
Анализ и усъвършенстване на ръководната дейност на предприятие Инструмент ООД
Глобализация на икономиката
Екипи и екипна работа
Еволюция на управленската мисъл -съвременни перспективи
Делегиране на пълномощия


Изтегли рефератаДелегиране на пълномощия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия