Социален елемент в услугите на масовия градски пътнически транспорт (МГПТ) и необходимостта от защита

Социален елемент в услугите на масовия градски пътнически транспорт (МГПТ) и необходимостта от защита

Услугите предлагани от масовия градски транспорт (МГТ) са ежедневно потребни и жизнено важни за съществуването на всяко населено място. Те са необходима предпоставка както за реалното ползване на всички останали услуги характеризиращи съдържанието на условията на живот в града, така и за придвижването от местоживеенето до работното място, зоните за отдих и спорт и обратно и др. Придвижването на населението с ползването на МГТ са една от грижите наред с здравеопазването, образованието, комунално-битовите и др., които създават най-големите проблеми на населението и на всяка градска администрация. Масовите градски пътнически превози се реализират в утежнени експлоатационни условия, а силно вплетения в тях социален елемент прави висока транспортната им издръжка и генерира остри икономически проблеми между участниците. В крайна сметка това ги прави нежелани от общинските администрации, а ниската им ефективност не събужда икономическия интерес от страна на превозвачите. В резултат от 1990 г. до сега от всички 237 градове в страната, които са имали МГТ от услугите на този вид транспорт , в 2005г. се ползват едва 116 градове. Намалява и обемът на извършената работа от него от 1 811 066 хил.превозени пътника през1990 г. до 727 323 хил. пътника през 2004 г.. Рязко се влошава и качеството и степента на задоволяване на транспортните потребности на населението от масови градски превози. Масовите градски пътнически превози, макар че засягат съществуването и социалния климат на отделния град, имат национално значение, защото за тяхното извършване се изразходват огромни по размер ресурси, а всяка една от 266те общини се явява неразделна част от държавността ни. Затова е необходимо да се оцени в годините на провежданата стопанска реформа какво е развитието на социалния елемент в превозите на градския транспорт, който е така важен и типичен за страните в преход от централизирана към пазарна икономика в т. ч. и за България, която измежду всички тези страни е на едно от последните места по показателя брутен вътрешен продукт на едно лице от населението. А е известна силната зависимост на социалният елемент от величината на този основен икономически показател характеризиращ жизнения стандарт на населението. Това налага да бъде даден отговор на въпросите свързани със съдържанието на този социален елемент и на защитата на икономическите интереси на участниците и на тези, които разрешават социалните привилегии и др. От 1990 г. до сега в процеса на утвърждаване на пазарните взаимоотношения коренно се изменят икономическите интереси на участниците в масовите градски пътнически превози, а това промени и съдържанието и величината на социалният елемент в тях. По силата на своята същност, социалният елемент е бил винаги необходим за населението и затова е желан и търсен , но и е в икономическа тежест както за изпълнителите - превозвачите, така и за републиканската и общинска администрации, които ги разрешават и имат задължението да ги заплащат. В България в сравнение със страните с развита пазарна икономика, проблемът социален елемент и привилегии (тарифни преференции на пътуване) е много остър, поради обстоятелството, че е много ниска покупателната възможности на населението. Средно над 8 % от разходите в едно домакинство са предназначени за ползването на тази транспортна услуга. Затова е честа практиката със защитата на такъв социален елемент и привилегии да се търси изход за компенсиране на бедността на населението. Така обаче се ощетяват транспортните фирми при отказ или задържане заплащането на разрешаваните социални привилегии, тъй като това задържа стопанското им развитие. А ако са частни, естествено това ще доведе до отказ от по- нататъшно участие в извършването на такива превози. Изследвайки действащите към 31.03.2003 г.нормативни актове, с които се регламентират социалните привилегии, може да се


Други реферати:
Исторически маршрути
Наркотиците
Дейност на Велико народно събрание и международните отношения на България през 1944-1947г.
Нарушени вътресемейни отношения
Историята на село Макреш или по-точно за 17 загинали партизани във Видински окръг


Изтегли рефератаИсторията на село Макреш или по-точно за 17 загинали партизани във Видински окръг - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия