Стоков контрол-лекции

2. Показатели на качеството на стоките, обект на стоков контрол – качествените показатели количествено характеризират степента им на удовлетвореност. Те се класифицират:

 • В зависимост от това дали показателя е еталон за сравнение – базови и небазови - колко свойства отразяват и от колко части е изграден:

 • Единични – характеризират едно свойство

 • Комплексни – характеризират 2 и повече свойства и при тях има качествена оценка

 • Интегрални – те са разновидност на комплексния показател

 • Според начина на изразяване – преки и непреки

 • Начина на определяне – органолептични, физични, химични

 • Показатели за предназначение – водещи показатели, характеризират полезния ефект от използването на стоката по предназначение. Съдържа следните подгрупи – класификационни, конструкционни, състав, структура, техническо съвършенство, транспорто пригодност, хим. състав

 • Надеждност и дълговечност, съхраняемост, технологични, ергономични, естетичеки, показатели за стандартификация и унификация.

 • Патентно правни показатели – характеризират качеството и относителния дял на нови производства при производството на нови стоки

 • Патентна чистота – дава възможност за безприемствена реализация на стоки в страната и чужбина

 • Икономически показател.

3. Видове стоков контрол. Предпроизводствен и производствен контрол.

В зависимост от това на кой етап от стокодвижението са – пред производствен, производствен и след производствен контрол

 • На кой етап от движението на стоката – възходяща(суровини) и изходяща (продукция)

 • Спрямо своята форма на провеждане – активен и пасивен

 • По своите цели и предназначение – превантивен, постоянен, периодичен, текущ и др.

 • В зависимост от обхвата – пълен и частичен

 • В зависимост то контрола на качеството – по количествен признак (измерва се цифровото значение на един или няколко показателя) и по качествен признак (годни и негодни)

Във всички страни се прилага:

 • Предпоризовдствен контрол – проучва се пазара. Този контрол включва удобряване на техническата част и изработване на опитен образец и пробни серии; изпробване и отстраняване на пропуски.


Други реферати:
Сравнителна характеристика на килийните и новобългарските взаимни училища
Системата за превантивна и корекционно-възпитателна работа на национално равнище
Ролята на музикалното изкуство за формиране на детската личност и нейното отношение към света и себе си
Реформаторската педагогика на Джон Дюи 1859-1952г
Стратегия за интегрирано обучение на дете със СОП


Изтегли рефератаСтратегия за интегрирано обучение на дете със СОП - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия