Същност, форми и функции на търговията

1 Същност, функции и форми на търговията

1. Същност и роля на търговията във възпроизводствения процес

Процесът на обществено възпроизводство представлява органическо единство на свързани фази: производство, разпределение, обмен и потребление. Този процес като базова фаза се определя като промеждутъчни фази, свързващи производството и потреблението. Обменът в широк смисъл включва в себе си обмен на дейности и способности м/у хората и обмен на продукти на труда. Парите опосредстват процеса на обмена и непосредствения обмен на парите отстъпва място на стоковото обръщение по формулата С-П-С. Търговията свързва производството с потреблението (производствено и лично), обменя стоките с парични доходи на населението и с това завършва разпределението, допринася за задоволяване на потребностите на различни материални блага и създава стимул и основа за продължаване и разширяване на производството.

2. Основни функции на търговията:

  • Осъществяване на стоково обръщение (обмен, опосредстван от парите)

  • Влияние върху производството

  • Влияние върху разпределението

  • Влияние върху потреблението

Основната функция на търговията има следните проявления, а именно: функция по реализацията функция по довеждането на стоките от производителите до потребителите. Във връзка с организацията на довеждането на стоките до потребителите чрез реализация (смяна на формата на ст-стта), превръщане на паричната форма в стокова и на стоковата в парична, следва да се отбележи, че при наличието на новопарични отношения, произведените продукти не могат да бъдат доведени до потребителите без смяната на формата на ст-стта от стокова в парична и обратно.

Реализацията е неделима от довеждането на парите до потребителите. При развити новпарични отношения, основната функция на търговията се проявява като функция по реализацията на създадения в процеса на производството обществен продукт. От своевременната и пълна реализация на парите зависи възстановяването на направените разходи осигуряването на разширено възпроизводство и задоволяване на обществените потребности.

3. Икономически форми на търговията:

  • Държавна търговия

  • Общинска т-я

  • Кооперативна т-я

  • Частна т-я

  • Т-я при смесени форми на собственост

Сред така посочените форми на търговия с преобладаващ дял е частната форма на търговия. Като цяло основните форми на търговия се развиват и усъвършенстват като държавната и част от общинската търговия се приватизират и преминават в частна търговия. Развиват се и смесени форми на търговия, напр. държавно-частната търговия, като преходна форма до преминаване в частна търговия, общинско-частната форма, държавно-кооперативна форма, общинско-кооперативна, включително и с чуждестранни участия

4. Организационни звена в търговията:

- търговски предприятия

- търговски вериги

- търговски системи

Търговското предприятие е структура, която е ЮЛ, регистрирано в съда, има определен собствен капитал, самостоятелен счетоводен баланс, банкови разчетни системи. То може да бъде: ООД, АД, КДА, КД. ТП може да бъде самостоятелно, но и част от по-голяма структура, каквито са холдингите (обединение на фирми).

Търговските вериги са структури, които включват няколко търг.предприятия с много на брой търговски обекти, разположени в различни региони на територията на страната или на територията на няколко страни. Те могат да бъдат с регионално, национално или с трансгранично значение.


Други реферати:
Достоверността-по-точното определение на обективността
Един ден от моя живот в света на рекламата
Изследване публиките на дадена организация
Значението на комуникациите за доброто управление на UPS
Насилието като медийна реалност, изразено на страниците на вестник ТРУД


Изтегли рефератаНасилието като медийна реалност, изразено на страниците на вестник ТРУД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия